Novotny

doc. Ing. Ladislav Novotný, PhD.

výskumný pracovník

english
 • +421 55 602 6364
 • ladislav.novotny@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 8.

Je absolventom študijného odboru Aplikovaná mechanika na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde tiež v roku 2003 obhájil dizertačnú prácu. Hlavná oblasť výskumu zahŕňa využitie metódy konečných prvkov pri riešení úloh lomovej mechaniky, simulácie poškodenia materiálu, simulácie aditívnej výroby a tvorbu imperfekcií pre simulácie zvárania. Je spoluriešiteľom siedmich grantových projektoch, autorom, alebo spoluautorom 56 vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných časopisoch, resp. zborníkoch. Spolupracuje s vedeckými pracovníkmi na renomovaných zahraničných univerzitách vrátane Institut für Eisenhüttenkunde, RWTH Aachen, Imperial College London, Universidade Federal do Ceará, kde absolvoval dlhodobé výskumné pobyty. Na Katedre počítačovej podpory výrobných technológií Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove Technickej univerzity v Košiciach pôsobí od roku 2016 ako výskumný pracovník.

ŽIVOTOPIS

 • 2021 – súčasnosť: Výskumný pobyt na Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Computer Science.
 • 2016 – súčasnosť: Vedecko-výskumný pracovník na Katedre počítačovej podpory výrobných technológií, Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU Košice.
 • 2015 – 2016: Vedecko-výskumný pracovník na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, SjF TU v Košiciach.
 • 2002 – 2015: Odborný asistent na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky (od roku 2015 Katedra aplikovanej mechaniky a strojného                      inžinierstva), SjF TU v Košiciach.
 • 2001 – 2002: Výkon civilnej služby – tvorba parametrických CAD modelov pre firmu Autodesk.
Vzdelanie:
 • 2021: Docent, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2001: Interný doktorand v študijnom odbore 39–01–9 aplikovaná mechanika na Katedre aplikovanej mechaniky SjF TU v Košiciach.
 • 1998: Vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná mechanika, SjF TU Košice.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Ruský jazyk.

vedecká orientácia

 • Simulácie aditívnej výroby metódou konečných prvkov, simulácie zvárania, simulácie rastu mikrodutín, lomová mechanika. Dvadsaťročné skúsenosti s aplikáciou metódy konečných prvkov v oblasti statických výpočtov, dynamických výpočtov, frekvenčných analýz, lineárnych a nelineárnych analýz, pružno-plastických výpočtov, výpočtov stacionárneho a nestacionárneho šírenia tepla, stability konštrukcií v lineárnej a nelineárnej oblasti.

OCENENIA - CERTIFIKÁTY

 • SEAL OF EXCELLENCE Certificate delivered by the European Commission, as the institution managing Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020.
 • SEAL OF EXCELLENCE Certificate delivered by the European Commission, as the institution managing Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020Ocenenie alebo certifikát.
 • Pamätný diplom dekana Fakulty výrobných technológií pri príležitosti výročia založenia fakulty.
 • Pamätná medaila dekana Strojníckej fakulty pri príležitosti výročia založenia fakulty.

členstvá vo významných komisiách

RECENZENT ČLÁNKOV V ČASOPISOCH:
 • Materials Science and Technology, Taylor & Francis, p-ISSN: 0267-0836, e-ISSN: 1743-2847.
 • International Journal of Heat and Mass Transfer, Elsevier, ISSN: 0017-9310.
 • Materials Research, Universidade Federal de Sao Carlos, ISSN: 15161439.
 • Applied Mechanics and Mechatronics, Trans Tech Publications, ISBN-13: 978-3-03835-189-4.
iné členstvá:
 • Scientific committee member of 4th and 5th Central and East European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry.

projekty

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NÁRODNÝCH PROJEKTOV:
 • Grant VEGA MŠ SR 2/0098/14 „Modelovanie napäťových stavov pri nanoindentácii a mechanickom zaťažení v kompozitných systémoch (MONACO)“ (zodpovedný riešiteľ za TU Košice: Doc. Ing. Vladimír Ivančo, CSc., od 1.1.2015 Ing. Ladislav Novotný, PhD).
SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • Grant VEGA MŠ SR 1/4397/97 „Simulácia a verifikácia mechanických sústav“ (zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Vladimír Ivančo, CSc.).
 • Grant VEGA MŠ SR 1/8033/01 „Interakcia a medzné stavy nelineárnych sústav“ (zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Vladimír Ivančo, CSc.).
 • Grant VEGA MŠ SR 1/0407/03 „Vývoj počítačových algoritmov pre numerickú simuláciu a optimalizáciu mechanických sústav odpruženia vozidiel, robotov a manipulátorov“ (zodpovedný riešiteľ Doc.Ing. Štefan Segľa, CSc.).
 • Grant VEGA MŠ SR 1/1089/04 „Symetrická Galerkinova metóda hraničných prvkov a slabá formulácia kontaktných podmienok pri riešení pružných kontaktných problémov“ (zodpovedný riešiteľ Ing. Roman Vodička, PhD.).
 • Grant VEGA MŠ SR 1/1111/04 „Náhodné procesy a medzné stavy mechanických systémov“ (zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Vladimír Ivančo, CSc.).
 • Grant VEGA MŠ SR 1/2188/05 „Výskum princípov lokomócie potrubného stroja v potrubí za účelom ťahania káblov do existujúcich potrubných sieti“ (zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Kelemen, PhD.).
 • Grant VEGA MŠ SR 103102 „Výskum štruktúr a správania sa modulov mechatronickej mobilnej technickej sústavy na úrovni orgánov a stavebných prvkov za účelom zlepšenia vlastnosti mobilnej technickej sústavy“ (zodpovedný riešiteľ: Doc, Ing. Michal Kelemen, PhD.).
 • Grant VEGA MŠ SR 1/0453/10 „Vybrané problémy mechanických sústav“ (zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Vladimír Ivančo, CSc.).
 • Grant KEGA MŠ SR 025TUKE-4/2018 „Transfer nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu“ (zodpovedný riešiteť: Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.).
 • Grant KEGA MŠ SR 001TUKE-4/2018 „Implementácia filozofie Concurrent engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby“ (zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Petr Baron, PhD.).
iné projekty:
 • Measurement of bearing forces of the washing machine DELTA. Zmluva o dielo č. 38/2004 medzi Whirlpool Slovakia a SjF TU. (zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Vladimír Ivančo, CSc.).
 • Statické posúdenie oceľových konštrukcií potrubných mostov médií DZ Koksovňa. Zmluva o dielo č. 18/2005 medzi U.S. Steel Košice a SjF TU. (zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Vladimír Ivančo, CSc.).

zahraničné pobyty

 • 2021: Faculty of Computer Science, Free University of Bozen-Bolzano.
 • 2018: Department of Ferrous Metallurgy, RWTH Aachen, Germany.
 • 2018: Universidade Federal do Ceará, Brasil, Department of Materials, Brasil.
 • 2017: Universidade Federal do Ceará, Brasil, Department of Materials, Brasil.
 • 2014: Universidade Federal do Ceará, Brasil, Department of Materials, Brasil.
 • 2008: Imperial College London, Department of Materials, UK.
 • 2001: Department of Ferrous Metallurgy, RWTH Aachen, Germany.
 • 2000: Department of Ferrous Metallurgy, RWTH Aachen, Germany.

významné publikácie

Viac než 60 prác publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch, konferenčných zborníkov.

 • NOVOTNÝ, L., Béreš, M., Abreu, H.F.G, Zajac, J., Bleck, W.: Thermal analysis and phase transformation behaviour during additive manufacturing of Ti–6Al–4V alloy. Material science and technology, vol. 35, no.7, pp 846-855, 2019.
 • NOVOTNÝ, L., Abreu, H.F.G., Miranda, H. C., Béreš, M.: Simulations in multipass welds using low transformation temperature filler material. Science and Technology of Welding and Joining, 21 (8), pp. 680-687, 2016.
 • NOVOTNÝ, L., Abreu, H.F.G., Zajac, J., Béreš, M.: Imperfection generation in finite element models of welding. Science and Technology of Welding and Joining, 2017.
 • NOVOTNÝ, L., Tsunori ,M.: Creation of Imperfections for Welding Simulations. CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol.82, Nos.3&4, 2011, pp 253-264, ISSN: 1526-1492, 2011.
 • NOVOTNÝ, L.: Calculation of T–stress on 3D specimens with crack. In: Procedia Engineering. Vol. 48, p. 489-494, 2012.

pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:
 • Poverenie vedením prednášok z vybraných kapitol v predmetoch.
 • Počítačová podpora inžinierskych činnosti.
 • Počítačová analýza procesných dát.
 • Numerické metódy v mechanike.
 • Medzné stavy konštrukcií.
 • Medzné stavy lomy.
 • Mechanika pre odbory Strojníckej fakulty TU v Košiciach a odbory Hutníckej fakulty TU v Košiciach.
VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Počítačová podpora inžinierskych činnosti.
 • CA Technológie v príprave a riadení výroby.
 • Techniky umelej inteligencie.
 • Programovacie jazyky II.
 • Statika.
 • Mechanika.
 • Technická mechanika.
 • Pružnosť a pevnosť.
 • Pružnosť a pevnosť I.
 • Pružnosť a pevnosť II.
 • Numerické metódy v mechanike.
 • Numerické metódy mechaniky I.
 • Numerické metódy mechaniky II.
 • Numerické metódy mechaniky výrobných strojov.