Ing. Jozef Tkáč, PhD.

odborný asistent

english
 • +421 55 602 6364
 • jozef.tkac@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 62.

Odborný asistent zameriava svoju činnosť na výskum poréznych štruktúr vyrobených prostredníctvom aditívnych technológií. Tento výskum sa delí do dvoch hlavných častí. Prvou časťou je návrh a tvorba týchto štruktúr prostredníctvom CAD softvérov, po ktorej nasleduje ich realizácia výroby. Druhou časťou je následná verifikácia kvality a mechanických vlastností pomocou mechanických skúšok. Výsledky svojho výskumu využíva odborný asistent nielen v rámci svojej výskumnej práce, pedagogickej či publikačnej činnosti, ale tiež pri vedení študentov vo vypracovaní ich záverečných prác. Jeho široké spektrum zručností zahŕňa ovládanie CAD/CAM/CAE systémov, grafických softvérov a 3D animačných/vizualizačných softvérov. Okrem toho je zamestnanec zodpovedný za údržbu a správu webovej stránky katedry. Aktívne sa podieľa na správe sociálnych sietí našej fakulty a je aktívnym tvorcom propagačného materiálu, ktorý pomáha šíriť informácie o aktivitách a udalostiach na fakulte. V učebniach a laboratóriách je schopný rýchlo identifikovať a riešiť technické problémy pri správe operačných systémov, čím zabezpečuje bezproblémový priebeh výučby na katedre. Taktiež sa venuje tvorbe prezentačných videí a 3D animácií vo vysokom rozlíšení a aktívne spolupracuje na riešení katedrových projektov.

ŽIVOTOPIS

 • 09/2023 – súčasnosť: Odborný asistent, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove. 
 • 07/2020 – 08/2023: Výskumný pracovník, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove. 
 • 06/2016 – 05/2017: Konštruktér, 3D grafik, EKOfence s.r.o., Prešov.
Vzdelanie:
 • 09/2017 – 07/2020: Doktorandské štúdium „PhD.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2015 – 06/2017: Inžinierske štúdium „Ing.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2012 – 06/2015: Bakalárske štúdium „Bc.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2007 – 06/2011: Stredoškolské štúdium „maturita“ v študijnom programe Elektroenergetika, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov.                                          

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.

vedecká orientácia

 • Porézne štruktúry; CAD systémy; FDM technológia; rapid prototyping.

OCENENIA - CERTIFIKÁTY

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. – Činnosť na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov do 1000 V v objektoch triedy A.

projekty

SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • KEGA č.: 007TUKE-4/2018 Implementácia inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti počítačovej podpory navrhovania sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby.
 • VEGA č.: 1/0026/19 Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena.

zahraničné pobyty

 • Politechnika Lubelska – Wydział Mechaniczny
 • Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní
 • Technická univerzita Ostrava – Hornicko-geologická fakulta
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická
 • Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní

významné publikácie

 • ADC – The Effect of the Carbon Fiber Content on the Flexural Strength of Polymer Concrete Testing Samples and the Comparison of Polymer Concrete and U-Shaped Steel Profile Damping /  – 2019. In: Materials. – Basel (Švajčiarsko) : Molecular Diversity Preservation International Roč. 12, č. 12 (2019), s. 1917-1917 [online]. – ISSN 1996-1944.
 • ADC – Research on Chip Shear Angle and Built-Up Edge of Slow-Rate Machining EN C45 and EN 16MnCr5 Steels /  – 2019. In: Metals. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 9 (2019), s. 956-982 [online]. – ISSN 2075-4701.
 • ADM – Design of the 3D printhead with extruder for the implementation of 3D printing from plastic and recycling by industrial robot /  – 2019. In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. – Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science Roč. 8, č. 3 (2019), s. 709-713 [print, online]. – ISSN 2217-8309.
 • ADM – Analysis regarding Dynamic Parameters of the Milling Head Bearings /  – 2019. In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. – Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science Roč. 8, č. 3 (2019), s. 872-878 [print, online]. – ISSN 2217-8309.
 • AFA – Research of Young’s Modulus of the Simple Lattice Structures Made from Plastics /  – 2019. In: Mechanical and Aerospace Engineering : proceedings of the 2019 IEEE 10th International Conference. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 555-558 [print]. – ISBN 978-1-7281-5534-0.
 • AFC – Influence of the volume ratio of solid phase on carrying capacity of regular porous structure /  – 2017. In: MATEC Web of Conferences volume 137 : MTeM – AMaTUC 2017. – Les Ulis : EDP Sciences, 2017 P. 1-7. – ISBN 978-2-7598-9027-9.
 • AFC – CAx Systems within the Engineering Educational Process /  – 2018. In: TEAM 2018 : 9th International Scientific and Expert Conference : 10 – 12th October 2018, Novi Sad, Serbia. – Novi Sad : University of Novi Sad, 2018 s. 39-44 . – ISBN 978-86-6022-098-3.
 • AFD – Behavior of the beam with a lightweight porous structure in its core /  – 2019. In: Advances in Manufacturing Engineering and Materials. – Cham (Švajčiarsko) : Springer Nature Switzerland s. 502-510 [print, online]. – ISBN 978-3-319-99352-2.

Kliknutím na logo sa zobrazí celková publikačná činnosť zamestnanca

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Modelovanie a simulácia výrobných procesov
 • Počítačová podpora inžinierskych činností
 • Počítačové analýzy mechanizmov
 • Počítačové modelovanie I.
 • Počítačové modelovanie II.
 • Počítačové siete
 • Počítačové spracovanie dát
 • Počítačový návrh nástrojov a prípravkov
 • Projekt DP
 • Tvorba konštrukčnej dokumentácie na PC