Ing. Martin Pollák, PhD.

odborný asistent

english
 • +421 55 602 6460
 • martin.pollak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 15.

Kompetentnosť pracovníka spočíva v dobrých znalostiach konštruovania výrobných súčastí v CA systémoch a automatizácie predvýrobných etapách spojených s tvorbou výrobných programov s PC podporou v systéme Creo Parametric. Medzi jeho prednosti patrí znalosť práce v CAD/CAM/CAE systémoch a simulačných systémoch návrhu robotizovaných pracovísk, programovanie priemyselných a kolaboratívnych robotov, CNC programovanie, diagnostika výrobných zariadení a práca s programovacími jazykmi. Pracovník má rozsiahle skúsenosti nadobudnuté pri riešení vedecko – výskumných a konštrukčných úloh, ktoré aktívne aplikuje v procese konštruovania a programovania. Získané poznatky taktiež uplatňuje pri vedení záverečných prác študentov..

ŽIVOTOPIS

 • 09/2017 – súčasnosť: Odborný asistent, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
Vzdelanie:
 • 09/2014 – 07/2017: Doktorandské štúdium „PhD.“ v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2012 – 05/2014: Inžinierske štúdium „Ing.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2009 – 05/2012: Bakalárske štúdium „Bc.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2005 – 08/2009: Stredoškolské štúdium „maturita“ v študijnom programe Technické a informatické služby v elektrotechnike, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Nemecký jazyk.

vedecká orientácia

 • CA systémy; automatizácia predvýrobných etáp; robototechnológie.

PATENTY

 • AGJ Zariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja. Úžitkový vzor č. 50023-2015 ÚPV SR [KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin].
 • AGJ Zariadenie na bezkontaktné, kontinuálne meranie priemeru obrobku. Úžitkový vzor č. 50058-2015 ÚPV SR [KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin].
 • AGJ Posuvný mechanizmus na korekciu polohy sústružníckeho noža. Úžitkový vzor č. 50062-2015 ÚPV SR [KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin].
 • AGJ Zariadenie na zvýšenie bezpečnosti pri práci s rotačnými časťami strojov. Úžitkový vzor č. 50128-2015 ÚPV SR [KREHEĽ Radoslav, POLLÁK Martin].

OCENENIA - CERTIFIKÁTY

 • Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2015/2016 (za mimoriadne výsledky v študijnej ako aj vedecko-výskumnej oblasti) v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika.
 • Ocenenie v súťaži o najlepšiu doktorandskú prácu na Technickej univerzite v Košiciach v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016“, cena za najlepšiu prácu z pohľadu vedeckej stránky.

členstvá vo významných komisiách

RECENZENT ČLÁNKOV V ČASOPISOCH:
 • Hindawi – Journal of Engineering.
 • ICIAE International Conference on Industrial Engineering and Applications.
 • MERD Mechanical Engineering Research Day, Organized by: Faculty of Mechanical Engineering and Centre for Advanced Research on Energy.
 • Journal of Basic and Applied Research International.
 • Journal of Engineering Research and Reports.
 • Academic Journal of Engineering (associate editor).
 • Modern Concepts in Material Science (associate editor). 

projekty

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NÁRODNÝCH PROJEKTOV:
 • VEGA č.: 1/0026/19 Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena.
SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • VEGA č.: 1/0051/20  Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest.
 • VEGA č.: 1/0440/18 Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle.
 • KEGA č.: 001TUKE-4/2018 Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby.
 • KEGA č.: 007TUKE-4/2018 Implementácia inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti počítačovej podpory navrhovania sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby.
 • APVV č.: 19-0550 Výskum vlastností bunkových materiálov. 
 • APVV č.: 16-0355 Výskum mechatronických uzlov (MU) s vysokými nárokmi na presnosť.
iné projekty:
 • Výskum v oblasti nových prístupov pri programovaní robotov, GOMA Elektro s. r. o. (zodpovedný riešiteľ projektu so zameraním na prax).
 • Inštitucionálna úloha IU 2018: Návrh a realizácia univerzálnej tlačovej hlavy s extruderom pre technológiu aditívnej výroby z plastov a recyklátov prostredníctvom robotického ramena (zodpovedný riešiteľ projektu).
 • Inštitucionálna úloha IU 2016: Návrh 3D tlačového systému pre robotické rameno ABB IRB140 (zástupca zodpovedného riešiteľa projektu).

zahraničné pobyty

 • 2016 – 2019: Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty – Department of Manufacturing Engineering, Romania.
 • 09/2016: Kielce University of Technology, Chair of Mechanical Technology and Metrology, Poland
 • 2015 – 2016: Poznan University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Management, Poland.

významné publikácie

 • ADC Research and correlation of diagnostic methods for assessment of the state of oil filling in cycloid gearbox. In: Advances in Materials Science and Engineering. 2015, p. 97841-97841. – ISSN 1687-8434.[BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek – DOBRÁNSKY, Jozef – POLLÁK, Martin – CMOREJ, Tomáš].
 • ADC Prospective systems and technologies for the treatment of wastewater containing oil substances. In: Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, Vol. 18, no. 1, p. 161-170. – ISSN 1618-954X.[MAKSIMOV, Evgenie Aleksandrovich – KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin].
 • ADC The contactless measuring of the dimensional attrition of the cutting tool and roughness of machined surface. In: International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2016, Vol. 86, no. 1-4, p. 437-449. – ISSN 0268-3768.[KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin].
 • ADC Research on impacts of mechanical vibrations on the production machine to its rate of change of technical state. In: Advances in mechanical engineering. 2016, Vol. 8, no. 7, p. 1-10. – ISSN 1687-8140.[OLEJÁROVÁ, Štefánia – KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin – KOČIŠKO, Marek].
 • ADC Research and application of methods of technical diagnostics for the verification of the design node. In: Measurement. 2016, Vol. 94, p. 245-253. – ISSN 0263-2241.[BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek – DOBRÁNSKY, Jozef – POLLÁK, Martin – TELIŠKOVÁ, Monika].
 • ADC Research and analysis of stress distribution in multilayers of coated tools. In: International Journal of Materials Research. 2017, Vol. 108, no. 6, p. 495-506. – ISSN 1862-5282.[MURČINKOVÁ, Zuzana – BARON, Petr – TIŇO, Lukáš – POLLÁK, Martin – MURČINKO, Jaromír].
 • ADC Study of the press fit bearing-shaft joint dimensional parameters by analytical and numerical approach. In: Advances in Materials Science and Engineering. 2018, Vol. 18, p. 1-10. – ISSN 1687-8434.[MURČINKOVÁ, Zuzana – BARON, Petr – POLLÁK, Martin].
 • ADC Examining the effect of alignment of the rotor of the emissions exhaust fan on Its operating parameters. In: Advances in Materials Science and Engineering. 2019, p. 1-13. – ISSN 1687-8434.[VOJTKO, Imrich – BARON, Petr – POLLÁK, Martin – KAŠČAK, Jakub].
 • AAA Automation of engineering activities in pre-production stages. In: Lüdenscheid: RAM-Verlag – 2018, 1. vyd. p. 254. – ISBN 978-3-942303-68-2.[POLLÁK, Martin – BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek].
 • AAA Computer simulation of production processes. In: Lüdenscheid: RAM-Verlag – 2019, 1. vyd. p. 258. – ISBN 978-3-942303-87-3.[POLLÁK, Martin – BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek – TELIŠKOVÁ, Monika].

pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:
 • Počítačový návrh nástrojov a prípravkov.
 • Techniky umelej inteligencie.
VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Počítačové modelovanie I.
 • Tvorba konštrukčnej dokumentácie na PC.
 • Počítačová podpora výrobných technológií.
 • Konštrukcia súčiastok z plechu.
 • Technická príprava výroby.
 • Počítačové siete.
 • Aplikácia databázových systémov v praxi.
 • Aplikácia informačných technológií v priemysle.
 • Techniky umelej inteligencie.
 • Projekt z PPVT.