Ing. Martin Pollák, PhD.

odborný asistent

english
 • +421 55 602 6460
 • martin.pollak@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 15.

Odborná profilácia pracovníka je orientovaná na oblasť CA systémov, počítačovej simulácie, strojového videnia využitím UI, automatizácie a výrobných technológií s orientáciou na využitie aditívnej technológie v robotike. Medzi jeho prednosti patrí znalosť práce v CAD/CAM/CAE systémoch a simulačných systémoch návrhu robotizovaných pracovísk, programovanie priemyselných, kolaboratívnych a edukačných robotov, diagnostika výrobných zariadení a práca s programovacími jazykmi. Pracovník má rozsiahle skúsenosti nadobudnuté pri riešení vedecko – výskumných a konštrukčných úloh, ktoré aktívne aplikuje v procese konštruovania a programovania. Získané poznatky taktiež uplatňuje pri vedení záverečných prác študentov.

ŽIVOTOPIS

 • 09/2017 – súčasnosť: Odborný asistent, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
Vzdelanie:
 • 09/2014 – 07/2017: Doktorandské štúdium „PhD.“ v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2012 – 05/2014: Inžinierske štúdium „Ing.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2009 – 05/2012: Bakalárske štúdium „Bc.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2005 – 08/2009: Stredoškolské štúdium „maturita“ v študijnom programe Technické a informatické služby v elektrotechnike, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Nemecký jazyk.

vedecká orientácia

 • Robototechnológie, Robotická aditívna výroba, Počítačová simulácia robotizovaných pracovísk, Informačné technológie vo výrobe, CA systémy.

PATENTY

 • AGJ Tlačová hlava na kompozitnú aditívnu výrobu na rameno robota. Úžitkový vzor č. 50067-2021 ÚPV SR [POLLÁK, Martin – TÖRÖK, Jozef]
 • AGJ Tlačová hlava s extrudérom na dávkovanie termoplastického materiálu. Úžitkový vzor č. 50034-2020 ÚPV SR [POLLÁK, Martin – TÖRÖKOVÁ, Monika – KAŠČAK, Jakub]
 • AGJ Zariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja. Úžitkový vzor č. 50023-2015 ÚPV SR [KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin]
 • AGJ Zariadenie na bezkontaktné, kontinuálne meranie priemeru obrobku. Úžitkový vzor č. 50058-2015 ÚPV SR [KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin]
 • AGJ Posuvný mechanizmus na korekciu polohy sústružníckeho noža. Úžitkový vzor č. 50062-2015 ÚPV SR [KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin]
 • AGJ Zariadenie na zvýšenie bezpečnosti pri práci s rotačnými časťami strojov. Úžitkový vzor č. 50128-2015 ÚPV SR [KREHEĽ Radoslav – POLLÁK Martin]

OCENENIA - CERTIFIKÁTY

 • Udelenie certifikátu vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR na základe úspešného ukončenia riešenia projektu s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov záverečného hodnotenia ako vedúcemu projektu č. VEGA 1/0026/19 s názvom: Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena. Doba riešenia projektu: 2019-2021.
 • Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2015/2016 (za mimoriadne výsledky v študijnej ako aj vedecko-výskumnej oblasti) v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika.
 • Ocenenie v súťaži o najlepšiu doktorandskú prácu na Technickej univerzite v Košiciach v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016“, cena za najlepšiu prácu z pohľadu vedeckej stránky.

členstvá vo významných komisiách

RECENZENT ČLÁNKOV V ČASOPISOCH:
 • academic/guest editor MDPI Machines
 • recenzent a Technical Committee medzinárodnej konferencie ICMAA
 • recenzent a Technical Committee medzinárodnej konferencie ICCAE
 • recenzent MDPI Journals (Sensors, Symmetry, Imaging, Designs, Applied Sciences, Polymers, Machines)
 • recenzent Strojniški vesnik
 • recenzent Hindawi – Journal of Engineering
 • recenzent ICIAE International Conference on Industrial Engineering and Applications
 • recenzent MERD Mechanical Engineering Research Day, Faculty of Mechanical Engineering and Centre for Advanced Research on Energy
 • recenzent Journal of Basic and Applied Research International
 • recenzent Journal of Engineering Research and Reports
 • Academic Journal of Engineering (associate editor)
 • Modern Concepts in Material Science (associate editor)

projekty

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NÁRODNÝCH PROJEKTOV:
 • VEGA č. 1/0121/23 Výskum a implementácia inovatívnych smart riešení pre oblasť robotickej 3D tlače
 • KEGA č. 038TUKE-4/2021 Implementácia inovatívnych informačných technológií vo výrobe pre koncept Industry 4.0
 • VEGA č. 1/0026/19 Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena (ukončené riešenie projektu s dosiahnutím významných výsledkov)
SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • VEGA č. 1/0051/20 Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest
 • VEGA č. 1/0440/18 Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle
 • KEGA č. 004TUKE-4/2022 Implementácia metód návrhu generativného dizajnu pre inovatívne vzdelávanie v oblasti aditívnych technológií
 • KEGA č. 001TUKE-4/2018 Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby
 • KEGA č. 007TUKE-4/2018 Implementácia inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti počítačovej podpory navrhovania sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby
 • APVV č. 16-0355 Výskum mechatronických uzlov (MU) s vysokými nárokmi na presnosť
 • APVV č. 19-0550 Výskum vlastností bunkových materiálov
 • APVV č. 18-0316 Výskum a vývoj kompozitných materiálových konfigurácií s pokročilými vlastnosťami pre aplikácie vo výrobných stojoc
iné projekty:
 • Výskum v oblasti nových prístupov pri programovaní robotov, GOMA Elektro s. r. o. (zodpovedný riešiteľ projektu so zameraním na prax).
 • Inštitucionálna úloha IU 2018: Návrh a realizácia univerzálnej tlačovej hlavy s extruderom pre technológiu aditívnej výroby z plastov a recyklátov prostredníctvom robotického ramena (zodpovedný riešiteľ projektu).
 • Inštitucionálna úloha IU 2016: Návrh 3D tlačového systému pre robotické rameno ABB IRB140 (zástupca zodpovedného riešiteľa projektu).
Projekty ŠF (Európsky fond regionálneho rozvoja)
 • Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia, ITMS kód: 313011T566 (2016-2019, spoluriešiteľ).
 • Rozvoj excelentných výskumných kapacít v oblasti aditívnych technológií pre Priemysel 21 storočia, ITMS: 313011BWN5 (2022-2023, spoluriešiteľ).

zahraničné pobyty

 • 2016 – 2023: Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty – Department of Manufacturing Engineering, Romania.
 • 2020 – 2023: Technical University of Liberec, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Engineering Technology, Czech Republic.
 • 2021 – 2023: Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly, Czech Republic.
 • 2023: University of Miskolc, Institute of Manufacturing Science, Hungary.
 • 2016, 2023: Poznan University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Management, Poland.
 • 2016: Kielce University of Technology, Chair of Mechanical Technology and Metrology, Poland.

významné publikácie

 • ADC: Research into the impact of spindle speed and feed rate changes on the life of a deep-drilling technology tool. In: Machines, 2022, Vol. 10, no. 268, pp. 1-20. – ISSN 2075-1702. [POLLÁK, M. – KOČIŠKO, M. – PETRUS, J. – GROZAV, S. D. – CECLAN, V.]
 • ADC: Feasibility of predictive models for the quality of additive manufactured components based on artificial neural networks. In: Machines, 2022, Vol. 10, no. 128, pp. 1-19. – ISSN 2075-1702. [GROZAV, S. D. – STERCA, A. D. – KOČIŠKO, M. – POLLÁK, M. – CECLAN, V.]
 • ADC: Measurement of unidirectional pose accuracy and repeatability of the collaborative robot UR5. In: Advances in Mechanical Engineering, 2020, Vol. 12, no. 12, pp. 1-21. – ISSN 1687-8132. [POLLÁK, M. – KOČIŠKO, M. PAULIŠIN, D. – BARON, P.]
 • ADC: Implementation of a recycled polypropylene homopolymer material for use in additive manufacturing. In: Sustainability, 2021, Vol. 13, no. 9, pp. 1-22. – ISSN 2071-1050. [DOBRÁNSKY, J. – POLLÁK, M. BĚHÁLEK, L.]
 • ADC: Determination of methodology and research of the influence of the trial run of high-precision reducers on the change of their characterizing properties. In: Applied Sciences-Basel, 2021, Vol. 11, no. 9, pp. 1-23. – ISSN 2076-3417. [KOČIŠKO, M. – POLLÁK, M. – TÖRÖKOVÁ, M. – BARON, P. PAULIŠIN, D. KUNDRÍK, J.]
 • ADC: Application of physical methods for the detection of thermally degraded recycled material in plastic parts made of polypropylene copolymer. In: Materials, 2021, Vol. 14, no. 3, pp. 1-21. – ISSN 1996-1944. [BĚHÁLEK, L. – DOBRÁNSKY, J. – POLLÁK, M. – BORŮVKA, M. – BRDLÍK, P.]
 • ADC: Study of the press fit bearing-shaft joint dimensional parameters by analytical and numerical approach. In: Advances in Materials Science and Engineering. 2018, Vol. 18, p. 1-10. – ISSN 1687-8434. [MURČINKOVÁ, Zuzana – BARON, Petr – POLLÁK, Martin]
 • ADC: Research and application of methods of technical diagnostics for the verification of the design node. In: Measurement. 2016, Vol. 94, p. 245-253. – ISSN 0263-2241. [BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek – DOBRÁNSKY, Jozef – POLLÁK, Martin – TELIŠKOVÁ, Monika]
 • AAA: Automation of engineering activities in pre-production stages. In: Lüdenscheid: RAM-Verlag – 2018, 1. vyd. p. 254. – ISBN 978-3-942303-68-2. [POLLÁK, Martin – BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek]
 • AAA: Computer simulation of production processes. In: Lüdenscheid: RAM-Verlag – 2019, 1. vyd. p. 258. – ISBN 978-3-942303-87-3. [POLLÁK, Martin – BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek – TELIŠKOVÁ, Monika]

Kliknutím na logo sa zobrazí celková publikačná činnosť zamestnanca

pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:
 • Počítačový návrh nástrojov a prípravkov.
 • Techniky umelej inteligencie.
VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Počítačové modelovanie I.
 • Tvorba konštrukčnej dokumentácie na PC.
 • Počítačová podpora výrobných technológií.
 • Konštrukcia súčiastok z plechu.
 • Technická príprava výroby.
 • Integrácia informačných a výrobných technológií.
 • Počítačové siete.
 • Aplikácia databázových systémov v praxi.
 • Aplikácia informačných technológií v priemysle.
 • Techniky umelej inteligencie.
 • Projekt z PPVT.