Vedenie katedry

doc. Ing. Marek

Kočiško, PhD.

vedúci katedry

doc. Ing. Petr

Baron, PhD.

zástupca vedúceho katedry