Pozývame Vás na slávnostnú promóciu absolventov bakalárskeho štúdia

Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

30. júna 2017 (piatok) o 9,30 hod.

pre zameranie: denné štúdium PPVT, externé štúdium PPVT, MV

30. júna 2017 (piatok) o 11,00 hod.

pre zameranie: denné štúdium MV, PgT, MaDTZ

v Aule na Štúrovej ul. č. 31 v Prešove

Povinný nácvik promočného aktu sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) o 10,00 h.

pre všetky zamerania v Aule na Štúrovej ul. č. 31 v Prešove. Súčasťou nácviku bude podpísanie sa do knihy absolventov (povinné).

Žiadame absolventov, aby sa nácviku BEZPODMIENEČNE zúčastnili.

  • Upozorňujeme študentov, že majú povinnosť odovzdať tlačivo o pozdĺžnostiach (Potvrdenie absolventa) a podpísať sa do knihy absolventov, čo je podmienkou riadneho ukončenia štúdia.
  • Vstup na promócie je voľný, bez miesteniek. Súčasne Vás upozorňujeme, že promočný akt bude natáčať a fotografovať Ing. Ďuraš a z toho dôvodu je prítomnosť iných kameramanov nežiaduca. Spôsob distribúcie DVD a fotografií sa oznámi pri nácviku na promócie.
  • Neúčasť na slávnostnej promócii nám oznámte písomne, diplom si môžete prevziať na študijnom oddelení fakulty v úradných hodinách, po odovzdaní tlačiva Potvrdenie absolventa a podpise do knihy absolventov.
  • Upozorňujeme študentov, že neprevzatie diplomu a ďalších osobných dokladov je v zmysle Príkazu rektora PR/TUKE/04/15 Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2016/2017 čl. III ods. 1 bod 6) spoplatnené. Výška poplatku za uschovanie dokladov neprevzatých v určenom termíne je 1,- € za kalendárny deň.