Registrácia záverečných prác

Vážení študenti !

podľa metodického usmernenia Ministerstva školstva sa všetky záverečné práce (ZP) musia podrobiť kontrole zhody dokumentov. V rámci tohto usmernenia bol v našej knižnici spustený nový portál pre registráciu ZP. Práce je nutné písať v šablóne a po odovzdaní sa ZP vyhodnotí a výsledok sa zohľadní pri obhajobe ZP na štátnej skúške.

Pre registráciu ZP je teda potrebné použiť nový portál univerzitnej knižnice: ETD.

Ako postupovať pri registrácií prác

  1. Na stránke ETD je šablóna, v ktorej je nutné napísať záverečnú prácu (ZP).
  2. Pri registrácii ZP študent postupuje podľa nasledujúcich krokov. Všetky chyby a ich riešenie sú popísané nižšie v tomto dokumente.
  3. Po napísaní práce sa každý študent prihlási najprv do IS MAIS, kde doplní kľúčové slová a abstrakty v slovenskom a v anglickom jazyku. V prípade, že nemá v IS MAIS uvedeného oponenta, kontaktuje vedúceho ZP. Ak práca obsahuje údaje, ktoré nemôžu byť sprístupnené, vedúci práce nastaví v IS MAIS odkladnú lehotu v úrovni sprístupnenia (12, 24 alebo 36 mesiacov).
  4. Následne sa študent prihlási na portáli ETD, kde v hornom menu klikne na položku REGISTROVAŤ ZP -> PRIDAŤ ZP
  5. Študent vyberie štúdium, pre ktoré chce nahrávať prácu a po načítaní údajov z IS MAIS klikne na tlačítko Pokračovať.
  6. Ďalším krokom je kontrola registračných údajov a doplnenie chýbajúcich údajov – počet príloh (okrem CD), dátum zadania a dátum obhajoby (Ing. – 14.05.2018, Bc. – 04.06.2018).
  7. V ďalšom kroku študent nahrá finálnu elektronickú verziu ZP vo formáte pdf, potom finálnu elektronickú verziu ZP v natívnom formáte, to znamená vo formáte programu MS Office (.doc, .docx), Open Office (.ott, .odt), alebo LaTeX a pod. Následne sa nahrávajú prílohy ZP skomprimované vo formáte rar, zip alebo 7z. Ak je počet príloh 0, tak sa prejde na ďalší krok.
  8. Ďalej nasleduje generovanie a tlač licenčnej zmluvy. Systém automaticky vygeneruje 2x licenčnú zmluvu (LZ). Tieto dokumenty študent prinesie do fakultnej knižnice (Bayerova 1) vtedy, keď odovzdáva záverečnú prácu a uzamyká ju. Pracovník knižnice potvrdí ich správnosť. Jedna licenčná zmluva ostáva autorovi, druhá sa archivuje na TUKE.
  9. Posledným krokom je uzamknutie ZP pracovníkom knižnice a odoslanie do centrálneho registra ZP.
  10. Linka na protokol o kontrole originality je prístupná v IS MAIS max. do 48 hodín od odoslania do centrálneho registra ZP.

Odovzdávanie DP (LZ a uzamykanie ZP) sa uskutoční v dňoch 26.04.2018 – 27.04.2018 od 8:00 do 14:30 hod. – Knižnica, Bayerova 1.

Odovzdávanie BP (LZ a uzamykanie ZP) sa uskutoční v dňoch 17.05.2018 – 18.05. 2018 od 8:00 do 14:30 hod. . – Knižnica, Bayerova 1.

Odovzdávanie tlačených ZP v 2 exemplároch na katedre PPVT v miestnosti č. 15 v čase od 08:30 do 16:00.

K uzamknutiu práce je potrebné aby bola práca vopred nahratá v systéme, doniesť 2x podpísanú LZ a taktiež celú záverečnú prácu aj s prílohami mať pri sebe na USB kľúči, pokiaľ by nastali nejaké komplikácie v systéme a nebolo by možné Vami nahratú verziu uzamknúť.

Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/Faq

predna_strana

Vzor prednej strany záverečnej práce

Vzor chrbtovej časti záverečnej práce