Termín potvrdzovania licenčných zmlúv zaregistrovaných diplomových prác do Univerzitnej knižnice TUKE

OZNAM pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej forme a študentov 3. ročníka inžinierskeho štúdia v externej forme

Termín potvrdzovania licenčných zmlúv zaregistrovaných diplomových prác do Univerzitnej knižnice TUKE a tlačiva o pozdĺžnostiach bude prebiehať v Knižnici FVT TUKE na ulici Bayerova 1, Prešov, 3. poschodie v dňoch:

25.04 – 26. 04. 2019 od 8.00 do 14.30 hod.

Diplomovú prácu odovzdáva študent v dvoch exemplároch v tlačenej forme na katedre PPVT, po zaregistrovaní diplomovej práce v knižnici.

Výňatok z metodického pokynu o záverečných prácach na TUKE:
Študent:

  1. Vypracuje záverečnú prácu (ZP) v súlade s týmto metodickým pokynom, pričom rešpektuje autorské práva.
  2. V odôvodnenom prípade prostredníctvom školiteľa (vedúceho práce) požiada o odkladnú lehotu pre sprístupnenie práce.
  3. Pred registráciou (odovzdaním) ZP v Univerzitnej knižnici TUKE doplní v systéme údaje o ZP, konkrétne abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku, ako aj kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku.
  4. Vyplní elektronický registračný formulár a vloží záverečnú prácu v elektronickej forme cez portál do systému univerzitnej knižnice – informácie o ZP, konverzii finálnej verzie ZP do formátu PDF a registrácii do IS ETD sú na: http://etd.lib.tuke.sk/
  5. Vytlačí licenčnú zmluvu a potvrdenie o odovzdaní licenčnej zmluvy – dokumenty budú automaticky generované prostredníctvom IS ETD.
  6. Odovzdá na pracovisko garantujúce príslušný študijný program na katedre (Katedra počítačovej podpory výrobných technológii -KPPVT) určený počet exemplárov záverečnej práce v tlačenej forme /2x/, po zaregistrovaní bakalárskej práce.
  7. Zodpovedá za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej práce, ako aj za originalitu svojej práce.

UPOZORŇUJEME ŠTUDENTOV NA POVINNOSŤ KONTROLY NASLEDUJÚCICH ÚDAJOV V IS MAIS

  • Osobné údaje (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia) – zmeny nahláste na študijnom oddelení FVT TUKE.
  • Názov záverečnej práce, meno školiteľa – prípadné nedostatky nahláste príslušnému katedrovému správcovi./ Ing. Ľudmila Nováková-Marcinčínová,PhD./
  • Zapísané hodnotenia jednotlivých predmetov (tieto údaje budú uvedené v Dodatku k diplomu) – nezrovnalosti nahláste na študijnom oddelení FVT TUKE.

Ing. Ľudmila Nováková-Marcinčínová,PhD., MBA
KPPVT

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email