Intenzifikácia montážnych procesov s využitím rozšírenej reality – grantový program Kvalita vzdelávania Tatra banky

V akademickom roku 2017/2018 získala katedra počítačovej podpory grantový projekt Nadácie Tatra banky v programe Kvalita vzdelávania. Cieľom grantového programu je prispieť k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách. Prostredníctvom grantového projektu prispievajú ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu a predmetu tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Myšlienka projektu vznikla z aktuálnej situácie na katedre počítačovej podpory výrobných technológií (KPPVT) a potreby praxe vytvoriť procesy súvisiace s montážou  pre reálne požiadavky firiem. Zámerom projektu bolo prispieť ku skvalitneniu výučby študentov katedry počítačovej podpory výrobných technológií (KPPVT) pre vytváranie montážnych procesov s využitím virtuálnej reality a na procesy súvisiace s montážou, meraním a testovaním s cieľom digitalizovať procesy pomocou zakúpených zariadení na tejto katedre a implementovať získané poznatky do praxe v rámci predmetu Technológie virtuálnej reality, tak aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej a najmä zahraničnej vedy. Prostredníctvom grantovej podpory je možné vybudovať s využitím virtuálnej reality komponenty v generickom prostredí pokročilej SMART montáže. Tieto techniky takto dokážu prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu rovnako ako pri vypracovaní bakalárskych a diplomových prác na tejto katedre.

Hlavnou ideou projektu s názvom Intenzifikácia montážnych procesov s využitím rozšírenej reality je zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu a prispieť k skvalitneniu výučby študentov v rámci odboru Počítačová podpora výrobných technológií konkrétne predmetu, ktorý študenti absolvujú v letnom semestri Technológie virtuálnej reality a rozšíriť proces základného vyučovacieho procesu o vybudovanie virtuálnej montáže prostredníctvom rozšírenej reality v generickom prostredí pokročilej SMART montáže. Daný projekt je prístupný na realizáciu a experimentovanie študentom, taktiež pri realizácií bakalárskych a diplomových prác a umožňuje využiť potrebné vedomosti a zručnosti na trhu práce. Projekt komplexne predstavuje celok prínosov pre vzdelávanie katedrových pracovníkov, najmä na poskytnutie moderných montážnych a didaktických postupov vo vzťahu študentov v podobe zavádzania progresívnych digitalizačných metód priamo do pedagogického procesu predovšetkým s dôrazom na virtuálnu realitu. Zodpovedná osoba za riešenie projektu je Ing. Monika Telišková, PhD.

Tento projekt pozostával zo štyroch aktivít projektu:

V prvom období boli vypracované štúdie z odboru virtuálnej (rozšírenej) reality a virtuálnej montáže, kde sa študenti priamo podieľali svojimi semestrálnymi a záverečnými prácami na príprave virtuálnej montáže prostredníctvom rozšírenej reality v generickom prostredí pokročilej SMART montáže. V prvej fáze projektu bol uskutočnený nákup potrebných zariadení pre riešenie projektu.


Zariadenia potrebné pre montáž s využitím rozšírenej reality

V druhej fáze projektu sa študenti aktívne podieľali na realizácií virtuálnej montáže v učebni virtuálnej reality na pôde katedry počítačovej podpory výrobných technológií a na úlohách týkajúcich sa problematiky, kde sa pod vedením pracovníkov aktívne venovali projektom a zadaniam zameraných na prepájanie teórie s praxou.

V tretej fáze projektu implementáciou najnovších poznatkov z odboru virtuálna realita a rozšírenou realitou podporovanou montážou do učebných osnov študenti testovaním a školením vyvinutej montáže pracovali na záverečných prácach a taktiež sa podieľajú na čiastkových úlohách zadanými firmami v danej oblasti.

Vo štvrtej fáze, študenti na základe výsledkov a poznatkov získaných počas participácie na danom projekte zúčastňovali na testovaní vytvorenej montáže prevedenej pomocou projektora a hĺbkového senzora. Pomocou týchto zariadení je možné na pracovnú plochu alebo na pracovisko premietať výrobné postupy alebo výkresy. Pre zlepšenie využitia tohto zariadenia bol vytvorený program, ktorý umožňuje ovládanie gestami taktiež je možné aby reagoval na pohyb pracovnej plochy, respektíve na otáčanie pracovnej plochy a podľa toho je schopný prispôsobiť pootočenie vysielaného obrazu. Ovládanie gestami v praxi môžeme predstaviť ako napríklad otáčanie strán, priblíženie, otvorenie iných súborov a podobne.

Pomocou tohto zariadenia je možné vytvárať návody, ktoré budú presne zobrazovať krok po kroku časti zostavy a aj ich presné miesto, kde ich je potrebné pripevniť alebo uložiť. Ak sa nachádzajú na pracovisku boxy, v ktorých sú uložené spojovacie materiály alebo časti potrebné pre montáž je možné urobiť návod, ktorý vie napríklad výrazne označiť presný box, kde sa nachádza časť potrebná pre ďalšiu operáciu. Takáto rozšírená realita má vhodné využitie hlavne v prevádzkach, kde prebieha montáž stále nových produktov alebo dochádza k častej zmene zamestnancov, pomocou rozšírenej reality je možné lacno a rýchlo zaučiť nových aj starých pracovníkov.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email