Projekty VEGA

Projekt VEGA: č. 1/0026/22

Rozšírená realita a výskum jej aplikačných možnosti v procese montáže v strojárskej výrobe

Anotácia:
Predkladaný projekt má za cieľ integrovať nástroje rozšírenej reality do finálnej fázy výroby produktu – do procesu montáže. Výskum realizovaný v rámci riešenia projektu bude orientovaný na rozvoj inovatívnych metód z oblasti rozšírenej reality a ich integrácie do montážneho procesu. Vo výsledku sa predpokladá realizácia montážnych postupov s aplikáciou nástrojov rozšírenej reality vo forme vhodných softvérových a hardvérových systémov. V rámci projektu sa bude realizovať výskum a vývoj prvkov rozšírenej reality a jej riadenie prostredníctvom využitia virtuálnych periférií – bez existencie fyzických hardvérových komponentov. Predpokladá sa tiež návrh konceptu montážneho pracoviska s aplikáciou projekčnej časti pozostávajúcej z projektora a kamery. Výrazná časť riešenia projektu bude venovaná vývoju experimentálnej softvérovej aplikácie podporujúcej implementáciu rozšírenej reality do pracovných úkonov a činností súvisiacich s montážou.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
doc. Ing. Petr Baron, PhD.

ČÍSLO PROJEKTU: 1/0026/22

DOBA RIEŠENIA:
2022 – 2024

Projekt VEGA: č. 1/0051/20

Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest

Anotácia:
Technológia reverzného inžinierstva umožňuje determinovať technológiu a základnú ideu produktu, vďaka sledovaniu a následnému hodnoteniu mechanizmov daného výrobku, analyzovať činnosť a následne porovnávať návrhy s existujúcimi riešeniami. Jednou z hlavných úloh využitia technológie reverzného inžinierstva je analyzovať systémy tak, aby bolo možné vytvorenie fyzického modelu systému, vytvorenie modelu systému v inej forme, resp. na vyššej úrovni abstrakcie a identifikácia komponentov systému. Východiskom pre nasadzovanie technológii reverzného inžinierstva je digitalizácia objektov. V súčasnosti existuje  veľké množstvo kontaktných a bezkontaktných digitalizačných zariadení, ale väčšina z nich je založená na snímaní povrchov. Prienik reverzného inžinierstva do oblasti technickej diagnostiky si ale vyžaduje aj digitalizáciu dutín a ťažko dostupných miest. Projekt sa zaoberá rozširovaním základných poznatkov z oblasti reverzného inžinierstva umožňujúce digitalizáciu problémových miest strojárskych výrobkov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
prof. Ing. Marek Kočiško, PhD.

ČÍSLO PROJEKTU: 1/0051/20

DOBA RIEŠENIA:
2020 – 2022

Projekt VEGA: č. 1/0403/18

Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód

Anotácia:
Prevádzková spoľahlivosť sa stala kľúčovým faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje celkovú efektivitu podniku. Z tohto dôvodu je potrebné sa systematicky venovať problematike bezpečnej a bezporuchovej prevádzky. Projekt sa zaoberá výskumom a vývojom moderných prostriedkov pre systémy riadenia technologických procesov. Problematika bezpečnosti systému riadenia sa musí riešiť komplexne, čím rozumieme sledovanie širokého spektra faktorov, ktoré vplývajú na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzkovaného zariadenia. Projekt skúma vzťahy, generuje SMART riešenia, simuluje prevádzku a realizuje monitorovací systém riadenia technologických procesov s optimálnymi technicko-ekonomickými parametrami využitím experimentálnych a počítačových metód v poloprevádzkových podmienkach. Jedným z efektívnych riešení, ktoré zabezpečí spoľahlivú a bezpečnú prevádzku riadenia technologických procesov je aplikácia a využitie špeciálnych modulárnych bezpečnostných zariadení.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.

ČÍSLO PROJEKTU: 1/0403/18

DOBA RIEŠENIA:
2018 – 2021

Projekt VEGA: č. 1/0026/19

Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena

Anotácia:
Spojením viacerých pokročilých technológií do jedného celku môže vzniknúť zaujímavý nápad na zefektívnenie vývoja nových produktov. Jednou z popredných inovácií v počítačom podporovanom modelovaní je možnosť tvorby generatívneho modelu. 3D tlač a robotické ramená sú v súčasnosti najvyužívanejšími produkčnými nástrojmi generatívneho dizajnu. Sú čím ďalej tým dostupnejšie a prepájajú proces navrhovania s výrobou. Jednou z prioritných úloh generatívneho konštruovania je minimalizácia časových nákladov na vývoj nového komponentu. Tento prístup k navrhovaniu komponentov umožňuje upravovať zmenu geometrických vlastností súčiastky s minimálnym počtom operácií. V rámci projektu sa predpokladá realizácia výskumu so zameraním na nástroje generatívneho dizajnu pre oblasť 3D tlače s využitím robotického ramena za účelom tvorby tvarovo zložitejších prototypov a konštrukčných prvkov väčších rozmerov, ako je to bežné pozorovať pri klasickej 3D tlači súčasne dostupných zariadení s cieľom vývoja nových dizajnov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
Ing. Martin Pollák, PhD.

ČÍSLO PROJEKTU: 1/0026/19

DOBA RIEŠENIA:
2019 – 2021