Projekty VEGA

Projekt VEGA: č. 1/0403/18

Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód

Anotácia:
Prevádzková spoľahlivosť sa stala kľúčovým faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje celkovú efektivitu podniku. Z tohto dôvodu je potrebné sa systematicky venovať problematike bezpečnej a bezporuchovej prevádzky. Projekt sa zaoberá výskumom a vývojom moderných prostriedkov pre systémy riadenia technologických procesov. Problematika bezpečnosti systému riadenia sa musí riešiť komplexne, čím rozumieme sledovanie širokého spektra faktorov, ktoré vplývajú na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzkovaného zariadenia. Projekt skúma vzťahy, generuje SMART riešenia, simuluje prevádzku a realizuje monitorovací systém riadenia technologických procesov s optimálnymi technicko-ekonomickými parametrami využitím experimentálnych a počítačových metód v poloprevádzkových podmienkach. Jedným z efektívnych riešení, ktoré zabezpečí spoľahlivú a bezpečnú prevádzku riadenia technologických procesov je aplikácia a využitie špeciálnych modulárnych bezpečnostných zariadení.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.

ČÍSLO PROJEKTU: 1/0403/18

DOBA RIEŠENIA:
01/2018 – 12/2021

Projekt VEGA: č. 1/0026/19

Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena

Anotácia:
Spojením viacerých pokročilých technológií do jedného celku môže vzniknúť zaujímavý nápad na zefektívnenie vývoja nových produktov. Jednou z popredných inovácií v počítačom podporovanom modelovaní je možnosť tvorby generatívneho modelu. 3D tlač a robotické ramená sú v súčasnosti najvyužívanejšími produkčnými nástrojmi generatívneho dizajnu. Sú čím ďalej tým dostupnejšie a prepájajú proces navrhovania s výrobou. Jednou z prioritných úloh generatívneho konštruovania je minimalizácia časových nákladov na vývoj nového komponentu. Tento prístup k navrhovaniu komponentov umožňuje upravovať zmenu geometrických vlastností súčiastky s minimálnym počtom operácií. V rámci projektu sa predpokladá realizácia výskumu so zameraním na nástroje generatívneho dizajnu pre oblasť 3D tlače s využitím robotického ramena za účelom tvorby tvarovo zložitejších prototypov a konštrukčných prvkov väčších rozmerov, ako je to bežné pozorovať pri klasickej 3D tlači súčasne dostupných zariadení s cieľom vývoja nových dizajnov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
Ing. Martin Pollák, PhD.

ČÍSLO PROJEKTU: 1/0026/19

DOBA RIEŠENIA:
2019 – 2021