Grantové projekty

Grantový program: Nadácia Tatra banky

Recyklácia plastov pre prototýpovú a malosériovú výrobu – Grantový program Kvalita vzdelávania Tatra banky 2019

Anotácia:
Umelé hmoty sa stali neoddeliteľnou súčasťou jednotlivca a nie je ich možné z každodenného života úplne vylúčiť. V rámci tohto projektu sa Katedra počítačovej podpory výrobných technológií  zaviazala v spolupráci s Nadáciou Tatra banky k doplneniu vybavenia pracoviska a k vytvoreniu podmienok na recykláciu odpadových plastových materiálov. Recyklát je využívaný v procese výučby v  rámci vývoja nových produktov v rôznych formách, napríklad ako granulát pre vstrekovací lis alebo polotovar pre CNC obrábacie centrá. Počas pandémie vírusu COVID-19 boli odpadové plasty zhodnocované napríklad aj vo forme vlákien pre 3D tlačiarne za účelom výroby ochranných štítov pre zdravotníkov. Pre budúcnosť nás všetkých je nevyhnutné motivovať študentov aby pristupovali zodpovedne k spracovaniu odpadu a hľadali nové cesty, ako efektívne zhodnotiť obmedzené zdroje planéty.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
Ing. Jozef Török, PhD.

DOBA RIEŠENIA:
Akademický rok 2019/2020

Grantový program: Kvalita vzdelávania Tatra banky

Intenzifikácia montážnych procesov s využitím rozšírenej reality – grantový program Kvalita vzdelávania Tatra banky

Anotácia:
V akademickom roku 2017/2018 získala katedra počítačovej podpory grantový projekt Nadácie Tatra banky v programe Kvalita vzdelávania. Cieľom grantového programu je prispieť k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách. Prostredníctvom grantového projektu prispievajú ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu a predmetu tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
Ing. Monika Telišková, PhD.

DOBA RIEŠENIA:
Akademický rok 2017/2018

Grantový program: Rozvíjať technik(o)u Nadácia Volkswagen Slovakia

Podpora elektromobility budovaním nabíjacích staníc na školách- Projekt rozvíjať technik(o)u Nadácie Volskwagen Slovakia

Anotácia:
V akademickom roku 2017/2018 sa Katedra Počítačovej podpory výrobných technológií zapojila po tretíkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u, ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ bol určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku. Hlavnou ideou predkladaného projektu bolo navrhnúť nabíjacie stanice pre rozvoj elektromobility na pôdach škôl pre nabíjanie alternatívnych osobných prepravných prostriedkov. Študenti, vďaka tomuto projektu okrem iného nadobudli základné návyky pre správne zaobchádzanie s akumulátormi. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri starostlivosti o vlastný elektromobil, ktorý je lídrom dopravy budúcnosti. Jedným z cieľom bolo navrhnúť a realizovať v rámci bakalárskych a diplomových prác nabíjaciu stanicu pre širšiu škálu alternatívnych osobných prepravných prostriedkov na území fakulty. Študenti pracovali na virtuálnych návrhoch na rôznych úrovniach počas semestrálnych zadaní a záverečných prác (BP/DP) v rámci predmetov vyučovacích na Katedre počítačovej podpory výrobných technológií. Realizovaný projekt takto poslúži ako predloha, inšpirácia pre ďalšie inštitúcie, nie len vzdelávacie. Štatutárnym zástupcom projektu je dekan fakulty Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., ktorý dbá na správne smerovanie a plnenie cieľov vyplývajúcich zo vzájomnej spolupráce. Osoba zodpovedná za riešenie projektu bola Ing. Monika Telišková, PhD.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
Ing. Monika Telišková, PhD.

DOBA RIEŠENIA:
Akademický rok 2017/2018

Grantový program: Rozvíjať technik(o)u Nadácia Volkswagen Slovakia

Aplikácia prvkov technológie reverzného inžinierstva pri návrhu dizajnu časti automobilov

Anotácia:
Zámerom projektu bolo vytvoriť podmienky študentom SUŠ pre tvorbu, návrh a realizáciu nových dizajnových koncepcií pre potreby automobilového priemyslu. Projekt si kládol za cieľ sprístupniť špičkové vybavenie kreatívnym študentom a umožniť im pracovať s technológiami využívanými pri tvorbe prototypov v praxi. Účasť na jednotlivých aktivitách umožnila študentom reálny náhľad do práce vysoko špecializovaných pracovísk v oblasti priemyselného dizajnu a naučila ich ako tieto skúsenosti využiť.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
Ing. Jozef Török PhD.

DOBA RIEŠENIA:
Akademický rok 2016/2017