Študijné programy

Katedra počítačovej podpory výrobných technológií ponúka akreditované, vysoko kvalitné a praktické vzdelávanie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu v dennej a externej forme v nasledovných študijných programoch.

Profil absolventa - bakalárske (Bc.) štúdium

Počítačová podpora výrobných technológií (Bc.)

Absolventi študijného programu počítačová podpora výrobných technológií sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na prácu s CA softvérmi, ako napríklad konštruktér, CAM programátor, pracovník 3D kontroly. Sú schopní samostatne vytvárať technickú dokumentáciu a konštruovať, vykonávať počítačové analýzy a simulácie výrobných procesov, vytvárať programy pre CNC stroje.

Študijný program: 2305 Výrobné technológie
Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Profil absolventa - inžinierske (Ing.) štúdium

Počítačová podpora výrobných technológií (Ing.)

Absolventi študijného programu počítačová podpora výrobných technológií sú počas štúdia pripravovaní vykonávať vedúce povolania orientované na prácu s CA softvérmi. Absolventi sú schopní komplexne riešiť technologickú a organizačnú problematiku pri návrhu a inovácii výrobných procesov a systémov, komplexne ovládajú problematiku CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby aj so schopnosťou ich dotvárania, úprav pre špeciálne požiadavky a tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb. Sú schopní viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory.

Študijný program: 2305 Výrobné technológie
Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Profil absolventa - doktorandské (PhD.) štúdium

Počítačová podpora výrobných technológií (PhD.)

Absolventi doktorandského študijného programu počítačová podpora výrobných technológií v študijnom odbore strojárske technológie a materiály sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov využívajúcich špičkovú výpočtovú techniku, vo vyšších manažérskych funkciách, v oblasti riadenia oddelení využívajúcich výpočtovú techniku na vývoj nových výrobkov a realizáciu ich výroby, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl využívajúcich výpočtovú techniku a CA systémy a technológie. Uplatnia sa aj vo firmách a podnikoch zameraných na predaj a využívanie systémov počítačovej podpory výroby, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolventi majú prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácie CA systémov v oblasti progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením aspektov automatizácie rôznych typov výrob.

Študijný program: 2307 Strojárske technológie a materiály
Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.