Štrukturálne fondy

Cykloidný mechatronický systém

Anotácia:
Jedným z kľúčových externých faktorov, ktorý podnecuje podniky k inováciám, je vedecko-technický rozvoj. Podstatný je rozvoj nových informačných a komunikačných technológií a systémov, ktoré po nasadení podnikom ponúkajú rad možností a v prvom rade možnosť zníženia nákladov. Jedným z hlavných objektov, na ktorý by sa mali podniky orientovať, resp. faktorom ovplyvňujúcim ziskovosť je samotný produkt podniku. Orientácia na produkt a proces riadenia jeho životného cyklu je hlavným posolstvom PLM systému. Tento nový segment je usmernený hlavne na vývoj produktu, resp. sprostredkúva zamestnancom podporu pri spolupráci, a to prostredníctvom nástrojov na synchronizáciu informácií o produkte od počiatočného návrhu až po jeho konečné vyradenie.

V rámci riešenia prvej etapy Aktivity 1 projektu budú jednotlivé činnosti orientované na analýzu a selekciu vhodných aplikačných a softvérových prostredí umožňujúcich riadenie a správu výrobnej dokumentácie produktov počas ich životného cyklu. Realizácia druhej aktivity pozostáva s aktívnym využívaním a postupným ladením inzerovaných softvérových produktov vo firme. V rámci toho bude priorita na znižovanie času potrebného pre zavedenie produktu do samotnej výroby. V rámci realizácie tejto aktivity budú využívané aj moderné prístupy ako simultánne a reverzne inžinierstvo, kde na základe rýchleho prototypovania a následného skenovanie zložitých časti bude možná rýchlejšia tvorba virtuálneho prototypu. Výsledkom aktivity bude tvorba podkladov pre vytváranie virtuálneho modelu cykloidného mechatronického modelu za účelom jeho rýchlej modifikácie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, pre zavádzanie prototypu a jeho následných modifikácií do výroby.

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR:
prof. Ing. Marek Kočiško, PhD.

KÓD VÝZVY: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2

DOBA RIEŠENIA:
27 mesiacov