Služby na KPPVT

3D skenovanie

Pred samotnou 3D tlačou je nutné požadovaný objekt dostať do virtuálnej podoby aby ho bolo možné softvérovo upraviť na tlač. 3D skenovanie je najčastejšou formou spracovania trojrozmerného objektu do počítača pre ďalšie spracovanie. Prevádzame skutočné 3D modely alebo objekty do digitálnej podoby.

3D tlač

3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt a zároveň pri ňom nevzniká nijaký odpad. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie.

Pevnostné a simulačné analýzy

Ponúkame služby spojené s pevnostnými výpočtami, simuláciami funkčnosti jednotlivých zariadení, používajúc odborné poznatky a nadobudnuté skúsenosti.

Infračervená termografia

Táto technológia sa zaoberá analýzou teplotného poľa na povrchu telesa bezkontaktným spôsobom. Úlohou termografie je analýza infračerveného žiarenia vyžarovaného telesom. Termografickým meracím systémom je možné zobraziť teplotné pole meraného objektu.

Detekcia porúch zariadení ultrazvukom

Ultrazvuk nachádza široké uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, stavebníctva, v lodnej doprave, vo vojenskej technike, ale aj v zdravotníctve. Pomocou neho sa skúšajú vlastnosti materiálov, kontrolujú sa betónové nosníky, mosty, rotory turbín a iných strojov. Zaoberáme sa overovaním technologických postupov zvárania pre oblúkové metódy zvárania, zváranie plameňom a elektrickým odporom a rôzne typy materiálov.

Meranie vibrácií

Meranie vibrácií, vibračná diagnostika, alebo vibrodiagnostika je jednou z metód bezmontážnej, alebo nedeštruktívnej diagnostiky rotačných strojných zariadení. Využíva vibrácie, ktoré generujú zariadenia v chode, ako zdroj informácií o spôsobe jeho prevádzky. Vibrodiagnostika je tiež významným nástrojom moderných produktívnych a proaktívnych metód údržby strojných zariadení. Pomocou vibrodiagnostiky sa údržba strojných zariadení plánuje podľa skutočného stavu, odpadá mnoho zbytočnej preventívnej opravy, čo vedie k nemalým úsporám náhradných dielov a času potrebného na opravy strojných zariadení.