Nadačné projekty

Nadačný projekt: č. ITMS2014+: 313012T109

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

Anotácia:
Cieľom projektu je pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby spoločnosti SOVA Digital a.s. a jeho partnera Technická univerzita v Košiciach, ako aj zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti inováciou produktu dosiahnutej realizáciou priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Výskum je zameraný na hlavné a vedľajšie špecifiká výrobného prostredia ovplyvňujúce procedúry automatizovaného rozhodovania, pričom ako základné špecifiká sa uvažujú: typ výroby, typ producenta, technologický prístup, aplikačná oblasť. Súčasťou projektu je výskum vstupných faktorov pri generovaní výrobných postupov a ich vplyvu na výstupné parametre moderných výrobných systémov. Základnými skúmanými parametrami sú najmä výrobnosť, pružnosť, efektívnosť, kvalita a spoľahlivosť. Výstupom výskumno – vývojovej časti projektu sú inovačné koncepty, ktoré budú integrované do softvérovej platformy, pre plnú podporu a rozvoj oblasti riadenia výrobných a logistických procesov. 

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
prof. Ing. Katarína Monková, PhD.

ČÍSLO PROJEKTU: ITMS2014+: 313012T109

DOBA RIEŠENIA:
2019 – 2022