softvér

ALTAIR poskytuje celosvetovo CAE softvér a služby zamerané na analýzu dát, vizualizáciu a vysoko náročné výpočty. ALTAIR je popredný poskytovateľ CAE inžinierskeho softvéru celopodnikovej úrovne, ktorý umožňuje inovácie, znižovanie vývojových časov a znižovanie nákladov počas celého životného cyklu výrobku od koncepčného návrhu až po prevádzku. Simuláciami-riadený prístup k inováciám je poháňaný integrovanou sadou softvérov, ktoré optimalizujú proces navrhovania v rámci viacerých disciplín zahŕňajúcich štruktúry, pohyb, prúdenie, vedenie tepla, elektromagnetizmus, systémové modelovanie a vstavané systémy za súčasného poskytovania analýz dát a realistickej vizualizácie a vykresľovania.

Pod pojmom ANSYS Classic sa vo všeobecnosti rozumie pôvodné grafické rozhranie programu ANSYS, ktorý sa takisto nazýva ANSYS APDL. Skratka APDL predstavuje ANSYS Parametric Design Language a predstavuje unikátny skriptovací jazyk, ktorý poskytuje skúsenému užívateľovi veľmi silný nástroj na ovládanie samotného programu. Tento softvér obsahuje celý programový balík od firmy ANSYS, Inc., ktorý v sebe zahŕňa celý rad špecializovaných nástrojov, ktoré slúžia buď na riešenie inžinierskych problémov, alebo ako podpora pri riešení týchto problémov.

Tento softvér slúži pre návrh a umiestnenie expertných systémov. Má ľahko ovládateľné vizuálne vývojové prostredie, novú metodológiu organizácie znalostí pomocou množiny stromov a pravidiel, umožňuje dopredné aj spätné reťazenie. Hotový expertný systém umožňuje implementovať do internetových stránok pomocou java appletov.

MATLAB je inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké a technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu a vývoj algoritmov. MATLAB poskytuje riešenia v oblastiach, ako je aplikovaná matematika, strojové učenie, spracovanie signálu a komunikácie, spracovanie obrazu a počítačové videnie, finančná analýza a modelovanie, návrh riadiacich systémov, robotika a mnohých ďalších.

Data ORACLE je systém riadenia bázy dát (Oracle database management system – DBMS), moderný multiplatformový databázový systém s veľmi pokročilými možnosťami spracovania dát, vysokým výkonom a jednoduchou skálovateľnosťou. Je vyvíjaný spoločnosťou Oracle Corporation.

PTC Creo prináša možnosti jedinečnej manipulácie s Multi-CAD dátami – umožňuje zákazníkom zjednotiť a pracovať s dátami z akéhokoľvek CAD systému – poskytuje nové nástroje pre podporu inovácií vo vývoji konceptu – uľahčuje riešenia každodenných konštrukčných úloh. Kľúčové výhody:

 • výkonné a flexibilné parametrické 3D CAD funkcie pre rýchlu tvorbu vysokokvalitných a inovatívnych výrobkov
 • široký rozsah funkčností umožňujúci rýchle uvedenie nového výrobku na trh
 • bezproblémová interoperabilita dát umožňuje vytvoriť všetko od návrhu až po výrobu rýchlejšie a lacnejšie
 • schopnosti aplikovania zmien v ktorejkoľvek fáze návrhu
 • automatické generovanie asociatívnych výstupov pre výrobu a služby

Rhinoceros ponúka ľahko používateľné nástroje na 3D modelovanie. Podporuje technológiu NURBS. Program je určený hlavne na tvorbu technických konceptov a podobne. Program okrem vytvorenia návrhu ponúka aj vytvorenie výkresov, analýzu rapid prototyping a pod. a v konečnom dôsledku celkovú výrobu. K programu exitujú aj rôzne zásuvné moduly.

RoboDK je univerzálny program pre simuláciu a off-line programovanie priemyselných robotov. Umožňuje rýchlu a intuitívnu tvorbu virtuálneho prostredia pre simuláciu robotizovaného pracoviska. Umožňuje prístup ku knižnici priemyselných robotov, nástrojov a zariadení od viacerých výrobcov. Využíva sa pri programovaní rôznych aplikácií robotov ako sú napr. zváranie, rezanie, obrábanie, lakovanie, 3D tlač a iné. Automaticky optimalizuje dráhu robota a kontroluje možný vznik kolízii na pracovisku.

Robot Studio vyvíjaný spoločnosťou ABB slúži na programovanie ABB priemyselných robotov. Robot Studio ponúka možnosť programovania robotizovaných pracovísk off-line s účasťou tvorby realistických simulácií vytvoreného projektu. Pre presné riadenie robota vo výrobe, softvér využíva virtuálny riadiaci systém ABB VirtualController.

Witness je štandardný interaktívny simulačný softvér často používaný pre plánovanie a optimalizáciu výroby, logistiky a služieb. Je využívaný na univerzitách a taktiež poskytuje široké využitie v praxi. Witness sa využíva najmä pri:

 • implementácii moderných metód riadenia
 • optimalizácii kapitálových investícií
 • plánovaní kapacít
 • identifikácii úzkych miest vo výrobe
 • optimalizácii výrobných dávok
 • overovaní výrobných postupov
 • rozmiestnení výrobných celkov
 • znižovaní rozpracovanej výroby
 • sledovaní kvality
 • optimalizácii procesov logistiky a služieb