Projekty KEGA

Projekt KEGA: č. 001 TUKE-4/2018

Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby

Anotácia:
Mnohé aspekty života sú uľahčené informačnými a komunikačnými technológiami, a nie je tomu inak ani v prípade vzdelávania. Technológie elektronického vzdelávania prichádzajú stále s novými možnosťami a nástrojmi umožňujúce plnohodnotné štúdium. Vývoj týchto nových spôsobov vzdelávania je úzko spätý s vývojom informačných a komunikačných technológií. Aplikácia moderných dátových a informačných technológií vo výučbovom procese sa stáva nevyhnutnosťou, nielen z dôvodu prudkého nárastu poznatkov z jednotlivých vedných odborov z oblasti strojárstva, ale aj zvýšenia kvality edukačného procesu a popularizácie tradičných technológií výrobného inžinierstva. V rámci riešenia projektu sa predpokladá vypracovanie edukačného informačného nástroja podporujúceho rozvoj tvorivých poznatkov pre oblasť technologickej prípravy výroby pri návrhu výrobnej dokumentácie v súčinnosti s ďalšími tvorivými činnosťami realizovanými pred samotnou výrobou výrobku (plánovanie zákazok, kontrola produktov, generovanie dielenskej dokumentácie, počítačové simulácie). Javí sa výhodná aplikácia takéhoto edukačného nástroja v súvislosti s aktuálnosťou rozvoja technických vied a inžinierskej praxe.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
doc. Ing. Petr Baron, PhD.

ČÍSLO PROJEKTU: 001TUKE-4/2018

DOBA RIEŠENIA:
04/2018 – 12/2020

Projekt KEGA: č. 007TUKE-4/2018

Implementácia inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti počítačovej podpory navrhovania sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby

Anotácia:
Súčasná situácia v priemyselnej výrobe si vyžaduje, aby boli súčiastky vyrobené rýchlo a flexibilne nielen z hľadiska efektivity výroby, ale aj z hľadiska konkurencieschopnosti podnikov. Príkladom toho je čoraz väčšie nasadenie aditívnych technológií v podnikoch pri výrobe tvarovo zložitých komponentov. Je preto potrebné, aby boli najnovšie poznatky vedy a výskumu v oblasti výrobných technológií aplikované i do vzdelávania a následne i do praxe.  Predložený projekt je zameraný na implementáciu inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti navrhovania, výroby a využitia sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby. Projekt umožní študentom nimi navrhnuté virtuálne modely transformovať do reálnych produktov prostredníctvom 3D tlače, čím sa štúdium stane pútavejším a vedomosti nadobudnú trvalejší charakter.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
prof. Ing. Katarína Monková, PhD.

ČÍSLO PROJEKTU: 007TUKE-4/2018

DOBA RIEŠENIA:
01/2018 – 12/2020