Podpora elektromobility budovaním nabíjacích staníc na školách- Projekt rozvíjať technik(o)u Nadácie Volkswagen Slovakia

V akademickom roku 2017/2018 sa Katedra Počítačovej podpory výrobných technológií zapojila po tretíkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u, ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ bol určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku. Hlavnou ideou predkladaného projektu bolo navrhnúť nabíjacie stanice pre rozvoj elektromobility na pôdach škôl pre nabíjanie alternatívnych osobných prepravných prostriedkov. Študenti, vďaka tomuto projektu okrem iného nadobudli základné návyky pre správne zaobchádzanie s akumulátormi. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri starostlivosti o vlastný elektromobil, ktorý je lídrom dopravy budúcnosti. Jedným z cieľom bolo navrhnúť a realizovať v rámci bakalárskych a diplomových prác nabíjaciu stanicu pre širšiu škálu alternatívnych osobných prepravných prostriedkov na území fakulty. Študenti pracovali na virtuálnych návrhoch na rôznych úrovniach počas semestrálnych zadaní a záverečných prác (BP/DP) v rámci predmetov vyučovacích na Katedre počítačovej podpory výrobných technológií. Realizovaný projekt takto poslúži ako predloha, inšpirácia pre ďalšie inštitúcie, nie len vzdelávacie. Štatutárnym zástupcom projektu je dekan fakulty Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., ktorý dbá na správne smerovanie a plnenie cieľov vyplývajúcich zo vzájomnej spolupráce. Osoba zodpovedná za riešenie projektu bola Ing. Monika Telišková, PhD Projekt pozostával z viacerých úloh počas celého trvania: Úsilie na podporu trvalo udržateľnej mobility v celej Európe musí byť podporované technologickými, politickými a strategickými rozhodnutiami. V oblasti technológie je snaha o trvalo udržateľný rozvoj výrazne podporovať používanie elektrických vozidiel. Okrem známych výhod súvisiacich so znižovaním C02 môže elektrická mobilita prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia, zníženie hluku a tým k zvýšeniu kvality života, najme v mestských centrách. V prvej fáze projektu boli vykonané štúdie zamerané na elektromobilitu, vrátane historického vývoja elektrických vozidiel, nových trendov a prístupov v tejto oblasti. V druhej fáze projektu boli zadané jednotlivé záverečné práce študentom, semestrálne zadania na vytvorenie návrhov dobíjacích staníc pre elektrické dopravné prostriedky najmä bicyklov, elektrických kolobežiek a skateboardov najmä pre priestory Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove. Počas štúdia danej problematiky sme sa stretli s rôznymi typmi konštrukcií nabíjacích staníc. Z tohto prieskumu bolo dokázané za pomoci programu Rhinoceros, vytvoriť jednoduchý dizajn modulárnej nabíjacej stanice, ktorý by bol ľahko modifikovateľný a umiestniteľný v rámci rôznych areálov. Modulárnosť konštrukcie spočíva v tom, že je zložená z niekoľkých častí, ktoré netvoria pevný celok.

Projekt pozostával z viacerých úloh počas celého trvania:

Úsilie na podporu trvalo udržateľnej mobility v celej Európe musí byť podporované technologickými, politickými a strategickými rozhodnutiami. V oblasti technológie je snaha o trvalo udržateľný rozvoj výrazne podporovať používanie elektrických vozidiel. Okrem známych výhod súvisiacich so znižovaním C02 môže elektrická mobilita prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia, zníženie hluku a tým k zvýšeniu kvality života, najme v mestských centrách. V prvej fáze projektu boli vykonané štúdie zamerané na elektromobilitu, vrátane historického vývoja elektrických vozidiel, nových trendov a prístupov v tejto oblasti.

V druhej fáze projektu boli zadané jednotlivé záverečné práce študentom, semestrálne zadania na vytvorenie návrhov dobíjacích staníc pre elektrické dopravné prostriedky najmä bicyklov, elektrických kolobežiek a skateboardov najmä pre priestory Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove. Počas štúdia danej problematiky sme sa stretli s rôznymi typmi konštrukcií nabíjacích staníc. Z tohto prieskumu bolo dokázané za pomoci programu Rhinoceros, vytvoriť jednoduchý dizajn modulárnej nabíjacej stanice, ktorý by bol ľahko modifikovateľný a umiestniteľný v rámci rôznych areálov. Modulárnosť konštrukcie spočíva v tom, že je zložená z niekoľkých častí, ktoré netvoria pevný celok.


Ukážka návrhov vytvorených študentmi FVT

V ďalšom období realizácie projektu boli vytvorené jednotlivé návrhy založené na modeloch z predchádzajúceho obdobia. Tvorba výkresovej dokumentácie pre zostrojenie vlastného dopravného elektrického prostriedku v spolupráci so študentmi bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. V tomto období taktiež prebehla príprava jednotlivých komponentov pre výrobu nabíjacej stanice na výrobné možnosti Fakulty výrobných technológií.


Výroba elektrického skateboardu

V poslednej fáze projektu bola vytvorená malá dobíjacia stanica pre špecifické potreby študentov na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove. Táto stanica bola vybraná z viacerých alternatív návrhov, ktoré boli riešené študentmi najmä v rámci inžinierskeho štúdia.


Dobíjacia stanica

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email