doc. Ing. Petr Baron, PhD.

DOCENT, ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY

english
 • +421 55 602 6349
 • petr.baron@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 13.

Odborná profilácia je orientovaná na oblasť počítačovej podpory inžinierskych činností v predvýrobných etapách, počítačovej simulácie výrobných systémov a procesov, simultánneho inžinierstva a manažérstva rizík technických systémov. V rámci vzdelávacieho procesu je garantom predmetov v 1. a 2. stupni VŠ štúdia pre študijný program Počítačová podpora výrobných technológií. Je školiteľom študentov doktorandského štúdia v dennej a externej forme. Má dobré znalosti v oblasti IT a implementácie nástrojov IT na technologických pracoviskách. Je autorom niekoľkých úžitkových vzorov a radu vedeckých publikácií uverejnených v časopisoch spracovaných službou ISI Current Contents, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.

ŽIVOTOPIS

 • 2007 – súčasnosť: Docent, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
Vzdelanie:
 • 1998: Vedecko – akademická hodnosť „philosophiae doctor“ ( PhD.), Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice.
 • 1994: Akademická hodnosť „inžinier“ (Ing.), Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Prešov.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Ruský jazyk.

vedecká orientácia

Technická príprava výroby; automatizácia inžinierskych činností v predvýrobných etapách; počítačom podporované systémy v strojárstve; počítačová podpora manažérstva rizík na technologických pracoviskách.

PATENTY

 • Kuriško, Jozef – Dobránsky, Jozef – BARON, Petr – Svetlík, Jozef: Mobilná regulačná armatúra patentová prihláška č. 79-2011 : Vestník ÚPV SR 22013/ Jozef Kuriško … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2013. – 5 s..
 • Svetlík, Jozef – Dobránsky, Jozef – BARON, Petr: Modulárny kráčajúci podvozok patentová prihláška č. 78-2011 : Vestník ÚPV SR 22013/ Jozef Svetlík, Jozef Dobránsky, Petr Baron – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2013. – 7 s..
 • Svetlík, Jozef – Dobránsky, Jozef – BARON, Petr: Aktívne chápadlo na manipuláciu s krehkou nádobou naplnenou tekutinou Zverejnená patentová prihláška č. 80-2011 : Vestník ÚPV SR 22013/ Jozef Svetlík, Jozef Dobránsky, Petr Baron – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2013. – 6 s..
 • Kuriško, Jozef – Dobránsky, Jozef – BARON, Petr – Svetlík, Jozef: Nastaviteľný pánt na brány zverejnená patentová prihláška č. 77-2011 : Vestník ÚPV SR 42013/ Jozef Kuriško … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2013. – 7 s.

OCENENIA - CERTIFIKÁTY

 • Udelenie certifikátu na základe výsledkov záverečného hodnotenia projektu VEGA MŠ SR ako vedúcemu projektu č. VEGA 1/0013/11 – Inovácia metodík v procese identifikácie a ohodnotenia nežiaducich udalosti na technologických pracoviskách, doba riešenia 2011 – 2015, vedúci projektu.
 • Udelenie certifikátu na základe výsledkov záverečného hodnotenia projektu KEGA MŠ SR ako vedúcemu projektu č. 3/7167/09 – Návrh interaktívneho edukačného manuálu pre oblasť systémov počítačovej podpory technologickej prípravy výroby, Doba riešenia 2009 – 2011, vedúci projektu.
 • Udelenie certifikátu na základe výsledkov záverečného hodnotenia projektu KEGA MŠ SR ako vedúcemu projektu č. KEGA 3/4135/06 – Kreovanie elektronických edukačných manuálov pre manažérstvo rizika vo výrobných technológiách. Doba riešenia: 2006-2008, vedúci projektu.
 • Udelenie certifikátu na základe výsledkov záverečného hodnotenia projektu VEGA MŠ SR ako vedúcemu projektu č. VEGA 1/6199/99 – Bionické výrobné systémy, ich hierarchia, usporiadanie a uplatnenie v modernom podniku. Doba riešenia: 1999-2001.

členstvá vo významných komisiách

RECENZENT ČLÁNKOV V ČASOPISOCH:
 • Advances in Materials Science and Engineering.
 • Modern Machinery Science Journal.
 • Key Engineering Materials.
iné členstvá:
 • Člen vedeckej rady FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove (v období r.2007– 2013, 2017-súčasnosť).

projekty

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOV:
 • 26220220125 – Vývoj a implementácia experimentálnych simulačných metód pre optimalizáciu procesov na technologických pracoviskách – (Zodpovedný riešiteľ, ktorý zabezpečujúci koordináciu prác na aktivitách Výskumné laboratórium analýzy a manažmentu diagnostikovaných dát z technologických procesov a Systém pre databázové spracovanie a archiváciu procesných dát).
ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NÁRODNÝCH PROJEKTOV:
 • VEGA č.: č. 1/0013/11 – Inovácia metodík v procese identifikácie a ohodnotenia nežiaducich udalosti na technologických pracoviskách.
 • KEGA č.: 001TUKE-4/2018 – Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby.
 • KEGA č.: 3/7167/09 – Návrh interaktívneho edukačného manuálu pre oblasť systémov počítačovej podpory technologickej prípravy výroby.
 • KEGA č.: 3/4135/06 – Kreovanie elektronických edukačných manuálov pre manažérstvo rizika vo výrobných technológiách.
 • VEGA č.: č. 1/6199/99 – Bionické výrobné systémy, ich hierarchia, usporiadanie a uplatnenie v modernom podniku.
SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • KEGA č. 3/5173/07 – Kreovanie príručky pre tvorbu materiálov objektívneho a efektívneho preverovania a hodnotenia vedomostí študentov.
 • KEGA č. 3/5172/07 – Rozvoj pokročilých metód e-learningu na báze virtuálnych laboratórií kreovaných technológiami rozšírenej virtuálnej reality.
 • KEGA č. 3/7166/09- Kreovanie nových foriem elektronických edukačných materiálov pre metrológiu vo výrobných technológiách.
 • KEGA č. 047-004TUKE-4/2010 – Implementácia techník a technológií virtuálnej reality vo výučbe počítačovej podpory výrobných technológií.
 • KEGA č. 002TUKE-4/2012 – Vývoj vyspelých e-learningových učebných materiálov na báze aplikácie virtuálnej reality a rapid prototyping.
 • KEGA č. 004TUKE-4/2017 – Implementácia výskumu matematického modelovania vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním do predmetov nového študijného programu Technológie automobilovej výroby.
 • VEGA č. 1/0440/18 – Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle.
 • VEGA č. 1/0026/19 – Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena..
 • APVV-16-0355 – Výskum mechatronických uzlov s vysokými nárokmi na presnosť.

významné publikácie

 • Automation of Engineering Activities in Pre-Production Stages / Martin Pollák, Petr Baron, Marek Kočiško – 1. vyd. – Lüdenscheid : RAM-Verlag – 2018. – 254 p. – ISBN 978-3-942303-68-2.
 • Computer simulation of production processes / Martin Pollák … [et al.] – 1. vyd. – Lüdenscheid : RAM-Verlag – 2019. – 258 s. [print]. – ISBN 978-3-942303-87-3.
 • Research and Correlation of Diagnostic Methods for Assessment of the State of Oil Filling in Cycloid Gearbox / Petr Baron … [et al.]  – 2015.In: Advances in Materials Science and Engineering. P. 97841-97841.
 • Research and application of methods of technical diagnostics for the verification of the design node / Petr Baron … [et al.]  – 2016.In: Measurement. Vol. 94 (2016), p. 245-253. – ISSN 0263-2241.
 • Verification of the operating condition of stationary industrial gearbox through analysis of dynamic signal, measured on the pinion bearing housing / Petr Baron … [et al.]  – 2017.In: Measurement. Vol. 96 (2017), p. 24-33. – ISSN 0263-2241 .
 • Research and analysis of stress distribution in multilayers of coated tools / Zuzana Murčinková … [et al.]  – 2017.In: International Journal of Materials Research. Vol. 108, no. 6 (2017), p. 495-506. – ISSN 1862-5282.
 • The dynamic parameters correlation assessment of the textile machine high-speed bearings in changed technological conditions / Petr Baron, Marek Kočiško, Jozef Dobránsky  – 2018.In: Measurement. Vol. 116 (2018), p. 575-585. – ISSN 0263-2241.
 • Study of the press fit bearing-shaft joint dimensional parameters by analytical and numerical approach / Zuzana Murčinková, Petr Baron, Martin Pollák  – 2018.In: Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2018, Article ID 2916068 (2018), p. 1-10. – ISSN 1687-8434.
 • Examining the effect of alignment of the rotor of the emissions exhaust fan on Its operating parameters / Imrich Vojtko … [et al.]  – 2019.In: Advances in Materials Science and Engineering. (2019), s. 1-13 [print]. – ISSN 1687-8434.
 • The influence of the use of technological waste on the mechanical behavior of fibrous polymer composite / Jozef Dobránsky … [et al.]  – 2019.In: Composites Part B: Engineering : An International Journal. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier Roč. 166 (2019), s. 162-168 [print]. – ISSN 1359-8368.
 • Examination of material manufactured by direct metal laser sintering (DMLS) / Jozef Dobranský … [et al.]  – 2015.In: Metalurgija. Vol. 54, no. 3 (2015), p. 477-480. – ISSN 0543-5846.
 • Solving depressions formed during production of plastic molding / Jozef Dobránsky … [et al.]  – 2015.In: Metalurgija. Vol. 54, no. 3 (2015), p. 496-498. – ISSN 0543-5846.
 • Monitoring diagnostic indicators during operation of a print machine / Jozef Dobránsky … [et al.]  – 2015.In: Advances in Science and Technology : Research Journal. Vol. 9, no. 28 (2015), p. 34-39. – ISSN 2299-8624.
 • The parameter correlation of acoustic emission and high-frequency vibrations in the assessment process of the operating state of the technical system / Petr Baron … [et al.]  – 2016.In: Acta Mechanica et Automatica. Vol. 10, no. 2 (2016), p. 112-116. – ISSN 1898-4088.
 • Determination of the EOS Maragingsteel MS1 Material Resistance at Low Temperatures / J. Dobransky …  [et al.]  – 2016.In: Metalurgija. Vol. 55, no. 3 (2016), p. 449-452. – ISSN 0543-5846.
 • Evaluation of the Impact Energy of the Samples Produced by the Additive Manufacturing Technology / J. Dobranský … [et al.]  – 2016.In: Metalurgija. Vol. 55, no. 3 (2016), p. 477-480. – ISSN 0543-5846.
 • Automatization process of designing the technological documentation by tools of comprehensive CAD-CAM-CAE system / Martin Pollák, Petr Baron, Jozef Zajac  – 2016.In: MM Science Journal. Vol. 2016, no. September (2016), p. 942-946. – ISSN 1803-1269.
 • The correlation of parameters measured on rotary machine after reparation of disrepair state / Petr Baron, Jozef Zajac, Martin Pollak  – 2016.In: MM Science Journal. Vol. 2016, DOI: 10.17973/MMSJ.2016_11_201667 (2016), p. 1244-1248. – ISSN 1803-1269.
 • Modification of production process structure and optimization of material flow for selected types of components computer simulation means / Petr Baron … [et al.]  – 2017.In: MM Science Journal. ol. 2017, no. November (2017), p. 1895-1900. – ISSN 1803-1269.
 • Surface finishing of 3D printed sample manufacturated by fused deposition modeling / Tomáš Cmorej … [et al.]  – 2017.In: MM Science Journal. Vol. 2017, no. December (2017), p. 1981-1985. – ISSN 1803-1269.
 • Design of the web interface to manage automatically generated production documentation / Martin Pollák … [et al.]  – 2018.In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. – Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science Roč. 7, č. 4 (2018), s. 703-707 [print]. – ISSN 2217-8309.
 • Digitization of historical artworks for archiving purposes and reproduction with use of available reverse engineering methods / Jozef Dobránsky … [et al.]  – 2019.In: MM Science Journal. – Prague (Česko) : MM Publishing Roč. 2019, č. March (2019), s. 2778-2782 [print, online]. – ISSN 1803-1269.
 • Macrostructure digitalization of the roadway surface profiles / Jakub Kaščak …[et al.]  – 2019.In: MM Science Journal. – Prague (Česko) : MM Publishing Roč. 2019, č. March (2019), s. 2839-2844 [print, online]. – ISSN 1803-1269.

pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:
 • CA technológie v príprave a riadení výroby.
 • Aplikácia informačných technológií v priemysle.
VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Počítačová podpora technologickej prípravy výroby.
 • Aplikácia databázových systémov v praxi.
 • CA technológie v príprave a riadení výroby.
 • Počítačová podpora výrobných technológií.
 • Počítačové modelovanie.