Ing. Jozef Török, PhD.

odborný asistent

english
 • +421 55 602 6432
 • jozef.torok@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 16.

Na Katedre počítačovej podpory výrobných technológií zastáva pozíciu odborného asistenta, pričom oblasti činnosti záujmu riešiteľa sú orientované hlavne na obor Reverzného inžinierstva, Rapid prototypingu a Virtuálnej reality. Kombinácia týchto vedných oborov je obzvlášť praktická pri tvorbe nových virtuálnych prostredí, ako aj digitálnej rekonštrukcií komponentov a pracovísk. Medzi jeho prednosti patrí znalosť hardvérového vybavenia PC, oznamovacej techniky a operačných systémov spolu s špecializovanými vstupno- výstupnými zariadeniami akými sú priestorové skenery, 3D tlačiarne, dátové rukavice, pohybové senzory, náhlavové zobrazovacie jednotky. Odborný asistent má rozsiahle skúsenosti nadobudnuté z riešení vedecko – výskumných úloh, ktoré uplatňuje aj pri vedení záverečných prác slovenských, ako aj zahraničných študentov v rámci svojej pedagogickej činnosti.  Spolupracuje na riešení zadaní v lokálnych podnikoch, ako napríklad 1. prešovská nástrojáreň, KM-SYSTÉM a Spinea Technologies. Pracovník sa aktívne podieľa na náborových prednáškach a exhibičných podujatiach, ako popularizátor vedy.  V rámci jeho zamerania je hlavným riešiteľom a koordinátorom viacerých projektov a inštitucionálnych úloh pod záštitou fakulty. V minulosti bol úspešným riešiteľom projektov pod záštitou Nadácie Volkswagen Slovakia, Rozvíjať technik(o)u a Nadácie Tatra banky, Grantový program KVALITA VZDELÁVANIA 2019. Pracovník participoval ako lektor v projekte „VŠ ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti – Vysokoškoláci do praxe. Znalosť práce s CAD/CAM/CAE aplikáciami, napr.  Creo  Parametric, Pro/ENGINEER, Unigraphics NX, SolidWorks, Inventor. Práca s grafickými softvérmi ako Unity 3D, Blender. Ovládanie softvéru 3D tlačiarni: CatalystEX, GrabCAD Print,  PreForm, Simplify3D, Skeinforge, Repetier-Host, Voxelizer,  Creality Slicer, Netfabb,… práca so softvérom na priestorovú digitalizáciu: VXelements, DAVID SLS, DrPICZA, Skanec, …

ŽIVOTOPIS

 • 2017 – súčasnosť: Odborný asistent, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 10/2018 – 04/2019: Výskumný pracovník na ústavu technicko ekonomickém, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejovicích.
 • 04/2016 – 05/2017: Vývojový konštruktér, VOLMEN s.r.o.
 • 02/2013 – 04/2014: Technik podpory vývoja, SPINEA Technologies, s.r.o.
Vzdelanie:
 • 2014: Doktorandské štúdium „PhD.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2011: Inžinierske štúdium „Ing.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2009: Bakalárske štúdium „Bc.“ v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Nemecký jazyk.

vedecká orientácia

 • Prototypová výroba; spätné inžinierstvo; aditívna výroba; priestorová digitalizácia; CAD/CAM/CAE systémy; aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality.

PATENTY

 • Ochranná rukavica so svalovým rozlíšením
 • Obojsmerná poistka
 • Segmentová výhrevná doska
 • Materiálový zásobník pre tlačovú hlavicu
 • Zapojenie na ovládanie dátovej rukavice
 • Lineárny materiálový zásobník pre tlačovú hlavicu
 • Laserová nadstavba na kameru videoskopu
 • Zapojenie rozširujúceho vnemového prvku

OCENENIA - CERTIFIKÁTY

 • Design and Simulation of Robotic Grippers for Bracket-Type Parts, Department of Manufacturing Engineering, Machines and Tools of Sumy State University / spoluriešiteľ výskumnej úlohy.

členstvá vo významných komisiách

RECENZENT ČLÁNKOV V ČASOPISOCH:
 • MDPI open access journal.
INÉ ČLENSTVÁ:
 • Od roku 2014 člen Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove.
 • 2013 – 2014: Zakladateľ a predseda občianskeho združenia ŠRB 313 – riadenie a koordinácia činnosti členov PC klubu 1-3-1, študentskej polície
  a zdravotníkov na území Študentských domovov TUKE, Budovateľská 31 a Budovateľská 13.
 • 2011 – 2013 Člen PC klubu 1-3-1, IKB, n.o. Študentský domov TUKE, Budovateľská 31, Prešov (Slovensko) – Servisný technik počítačovej siete.

projekty

SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • KEGA č.: 001TUKE-4/2018 – Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby.
 • KEGA č.: 025TUKE-4/2018 – Transfér nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu.
 • KEGA č.: 078TUKE-4/2014 – Zavádzanie systému inovačných vzdelávacích metód v oblasti počítačovej podpory výrobných technológií
  s implementáciou progresívnych vizualizačných metód.
 • KEGA č.: 002TUKE-4/2012 – Vývoj vyspelých e-learningových učebných materiálov na báze aplikácie virtuálnej reality a rapid prototyping.
NADAČNÉ PROJEKTY:
 • 2019 – Projekt Nadácie Tatra banky, Grantový program KVALITA VZDELÁVANIA 2019: Recyklácia plastov pre prototypovú a malosériovú výrobu.
 • 2016 – Nadácia Volkswagen Slovakia, Rozvíjať technik(o)u: Aplikácia prvkov technológie reverzného inžinierstva pri návrhu dizajnu časti automobilov.
 • 2015 – Nadácia Volkswagen Slovakia, Rozvíjať technik(o)u: Inteligentná montážna bunka určená pre servisnú robotiku (automatizácia s ľudským rozmerom).
INŠTITUCIONÁLNE ÚLOHY:
 • IU 2019: Zhodnocovanie odpadu v procese aditívnej výroby.
 • IU 2017: Výskum v oblasti výroby akčných členov s využitím aditívnych technológií.
 • IU 2016: Návrh 3D tlačového systému pre robotické rameno ABB IRB 140.
 • IU 2015: Univerzálne výrobné zariadenie pre nové formy obrábania, aditívne kreovanie a priestorovú digitalizáciu.

zahraničné pobyty

 • 2018 – 2019: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výskumný pracovník na ústave technicko-technologickém.
 • 05/2014: Letná škola na Eftimie Murgu University of Resita, Rumunsko.
 • 2012: ERASMUS pobyt na Poznan University of Technology, Poľsko.

významné publikácie

  Pracovník je spoluautorom viacerých príspevkov v  karentovaných časopisoch a mnohých  indexovaných publikácií.

 • ADC (2021) Advanced Configuration Parameters of Post Processor Influencing Tensile Testing PLA and Add-Mixtures in Polymer Matrix in the Process of FDM Technology / Jozef Török … [et al.] – 2021. In: Applied sciences. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 13 (2021), s. [1-19] [online]. – ISSN 2076-3417 (online) [TÖRÖK, Jozef – TÖRÖKOVÁ, Monika – DUPLÁKOVÁ, Darina – MURČINKOVÁ, Zuzana – DUPLÁK, Ján – KAŠČAK, Jakub – KARKOVÁ, Monika].
 • ADC (2021) Design of an atypical construction of equipment for additive manufacturing with a conceptual solution of a printhead intended for the use of recycled plastic materials / Jakub Kaščak … [et al.] – 2021. In: Applied sciences. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 7 (2021), s. [1-25] [online]. – ISSN 2076-3417 (online) [KAŠČAK, Jakub – GAŠPÁR, Štefan – PAŠKO, Ján – KNAPČÍKOVÁ, Lucia – HUSÁR, Jozef – BARON, Petr – TÖRÖK, Jozef].
 • ADC (2019) Research into Correlation between the Lubrication Mode of Contact Surfaces and Dynamic Parameters of Turbo-Generator Transmissions / Marek Kočiško … [et al.] – 2019. In: Advances in Materials Science and Engineering. Roč. 2019 (2019), s. 1-10 [print]. – ISSN 1687-8434 Spôsob prístupu: https://www.hindawi.com/journals/amse/2019/8148697/… [KOČIŠKO, Marek – BARON, Petr – TELIŠKOVÁ, Monika – TÖRÖK, Jozef – BAŠISTOVÁ, Anna].
 • ADC ( 2018) Determination of optimal production process using scheduling and simulation software / D. Duplakova … [et al.] – 2018. In: International Journal of Simulation Modelling : IJSIMM. – Wolkersdorf im Weinviertel (Rakúsko) : DAAAM International Vienna Roè. 17, è. 4 (2018), s. 609-622 [print]. – ISSN 1726-4529 [DUPLÁKOVÁ, Darina – TELIŠKOVÁ, Monika – DUPLÁK, Ján – TÖRÖK, Jozef – HATALA, Michal – STERANKA, Jozef – RADCHENKO, Svetlana].
 • ADC (2012) Verification of a Program for the Control of a Robotic Workcell with the Use of AR / Jozef Novák-Marcinčin … [et al.] – 2012. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. No. 9 (2012), p. 1-7. – ISSN 1729-8806 Spôsob prístupu: http://www.intechopen.com/journals/international_journal_of_advanced_robotic_systems/verification-of…[NOVÁK-MARCINČIN, Jozef – JANÁK, Miroslav – BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ľudmila – FEČOVÁ, Veronika].
 • ADM (2021) Utilization of the Ultrasonic Diagnostic Method in Rail Status on a Defined Railway Section / Jakub Kaščak, Jozef Török, Monika Töröková – 2021. In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. – Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science Roč. 10, č. 1 (2021), s. 152-157 [print, online]. – ISSN 2217-8309 [KAŠČAK, Jakub – TÖRÖK, Jozef – TÖRÖKOVÁ, Monika].
 • ADM (2020) Augmented Reality as a Support Tool in Machining Process / Monika Töröková … [et al.] – 2020. In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. – Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science Roč. 9, č. 1 (2020), s. 407-411 [print, online]. – ISSN 2217-8309 Spôsob prístupu: http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_407_411.pdf… [TÖRÖKOVÁ, Monika – POLLÁK, Martin – TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek – KAŠČAK, Jakub].
 • ADM (2020) Monitoring of the Impacts of Used Materials for Resulting Attributes of an Electric Motor Created via Additive Technology / Jozef Török … [et al.] – 2020. In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. – Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science Roč. 9, č. 2 (2020), s. 826-830 [print, online]. – ISSN 2217-8309 Spôsob prístupu: http://www.temjournal.com/content/92/TEMJournalMay2020_826_830.pdf… [TÖRÖK, Jozef – POLLÁK, Martin – TÖRÖKOVÁ, Monika – MURČINKOVÁ, Zuzana – KOČIŠKO, Marek].
 • ADM (2020) Digitization of historical artworks for archiving purposes and reproduction with use of available reverse engineering methods / Jozef Dobránsky … [et al.] – 2019. In: MM Science Journal. – Prague (Česko) : MM Publishing Roč. 2019, č. March (2019), s. 2778-2782 [print, online]. – ISSN 1803-1269 Spôsob prístupu: http://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2019-a59ea10d-85fe-45b1-858e-28e401dff8d2/articles/digi… [DOBRÁNSKY, Jozef – TÖRÖK, Jozef – BARON, Petr – TÖRÖKOVÁ, Monika – KAŠČAK, Jakub].
 • ADM (2018) Orientation of the Model in SLS Printing and its Influence on Mechanical Properities / Jozef Török … [et al.] – 2018. In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. – Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science Roč. 7, č. 4 (2018), s. 723-730 [print]. – ISSN 2217-8309 [TÖRÖK, Jozef – KAŠČAK, Jakub – KOČIŠKO, Marek – TELIŠKOVÁ, Monika – DOBRÁNSKY, Jozef].

Kliknutím na logo sa zobrazí celková publikačná činnosť zamestnanca

pedagogické aktivity

 • V rámci výučby pracovník vzdeláva poslucháčov denného, ako aj externého štúdia v práci s CAD/CAM/CAE softvérom Creo Parametric 8.0.1 a vo využívaní najnovších technik prototypovej a malosériovej výroby. Venuje sa digitalizácii priestorov a objektov s využitím kontaktných a bezkontaktných metód a tvorbe prototypových súčastí s použitím obrábacích centier a priestorových tlačiarní pre potreby priemyslu
VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:
 • Reverzné inžinierstvo.
 • Počítačové modelovanie II.
VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Počítačové modelovanie I.
 • Počítačové modelovanie II.
 • Pokročilé techniky počítačového modelovania.
 • Reverzné inžinierstvo.
 • Počítačom podporovaná výroba.
 • Technológie virtuálnej reality.