Ing. Ľudmila Nováková-Marcinčínová, PhD., EMBA.

výskumný pracovník

english
 • +421 55 602 6370
 • ludmila.novakovamarcincinova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 12.

Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava predovšetkým na technológie Rapid Prototyping a 3D tlač, virtuálnej a rozšírenej realite ako aj reverznému a simultánnemu inžinierstvu. Má odborné znalosti v oblasti počítačovej podpory výrobných technológií, CAD/CAM/CAE systémov. Je autorkou mnohých domácich a zahraničných publikácii registrovaných v databázach  WoS a Scopus, ktoré boli prezentované na vedeckých konferenciách, sympóziách a kongresoch. Taktiež je autorkou niekoľkých monografii, učebníc, patentov a úžitkových vzorov. Nadobudnuté rozsiahle vedomosti a skúsenosti uplatňuje  aj v pedagogickom procese pri vedení predmetov: Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií, Manažér a výpočtová technika, Technologickosť konštrukcii, Teoretické základy  počítačovej podpory výrobných technológií, Technická príprava výroby, Technologickosť CA navrhovania a Techniky umelej inteligencie. Disponuje rozsiahlymi skúsenosťami z vedenia bakalárskych a diplomových prác a z riešenia viacerých vedecko-technických projektov a úloh ako je VEGA, KEGA. Je autorkou vyše 150 publikácií doma i v zahraničí, aktuálne s viac ako 580 citáciami v databázach WoS a SCOPUS.

ŽIVOTOPIS

 • 2010 – súčasnosť: Výskumný pracovník, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
Vzdelanie:
 • 2013: Doktorandské štúdium „PhD.“ v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2010: Inžinierske štúdium „Ing.“ v študijnom odbore Výrobné technológie, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2008: Bakalárske štúdium „Bc.“ v študijnom odbore Výrobné technológie, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Ruský jazyk.
 • Poľský jazyk.

vedecká orientácia

 • Technológie Rapid Prototyping a 3D tlač; virtuálna a rozšírená realita ako aj reverzné a simultánne inžinierstvo, oblasť počítačovej podpory výrobných technológií, CAD/CAM/CAE systémy.

PATENTY

 • AGJ001 Materiálový zásobník pre tlačovú hlavicu zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 50012-2016 U1/ Ľudmila Nováková-Marcinčínová … [et al.]  – Banská Bystrica :ÚPV SR – 2017 – 8 s
 • AGJ002 Lineárny materiálový zásobník pre tlačovú hlavicu Úžitkový vzor SK 7924 Y1/ Ľudmila Nováková-Marcinčínová … [et al.]  – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2017. – 6 s
 • AGJ003 Podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu úžitkový vzor 8128/ Ľudmila Nováková-Marcinčinová … [et al.]  – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 5 s

projekty

SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • KEGA 004TUKE-4/2022 Implementácia metód návrhu generatívneho dizajnu pre inovatívne vzdelávanie v oblasti aditívnych technológií.
 • KEGA 004TUKE-4/2020 Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality.
 • VEGA č.: 1/0051/20 Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest.
 • VEGA č.: 1/0026/19 Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena.
 • KEGA 004TUKE-4/2017 Implementácia výskumu matematického modelovania vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním do predmetov nového študijného programu Technológie automobilovej výroby.
 • KEGA 036TUKE-4/2017 Mikroštruktúrna koncepcia implementácie moderných technických materiálov vo výrobných technológiách a konštrukčných aplikáciách
 • KEGA  078TUKE-4/2014 Zavádzanie systému inovačných vzdelávacích metód v oblasti počítačovej podpory výrobných technológií s implementáciou progresívnych vizualizačných metód.
 • KEGA  002TUKE-4/2012 Vývoj vyspelých e-learningových učebných materiálov na báze aplikácie virtuálnej reality a rapid prototyping.
 • KEGA  047-004TUKE-4/2010 Implementácia techník a technológií virtuálnej reality vo výučbe počítačovej podpory výrobných technológií.
 • KEGA  3/5172/07 Rozvoj pokročilých metód e-learningu na báze virtuálnych laboratórií kreovaných technológiami rozšírenej virtuálnej reality.

zahraničné pobyty

 • University of Rijeka, Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka, Croatia.
 • Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology, Piotrowo 3, 60-965 Poznan, Poland.
 • Technical University of Cluj-Napoca, Department od Engineering and Technology Management Dr.Babes 62/A, Baia Mare, Romania.
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem.

významné publikácie

 • Increasing Mechanical Properties of 3D Printed Samples by Direct Metal Laser Sintering Using Heat Treatment Process / In: Journal of Marine Science and Engineering. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 8 (2021), s. [1-10].ISSN2077-1312[Nováková-Marcinčínová, Ľudmila [et al.] .
 • Verification of a Program for the Control of a Robotic Workcell with the Use of AR / Jozef Novák-Marcinčin, Ludmila Novakova-Marcinčinova … [et al.]  – 2012.In: International Journal of Advanced Robotic Systems. No. 9 (2012), p. 1-7. – ISSN 1729-8806.
 • Selected experimental tests of materials used in rapid prototyping area / Ľudmila Nováková-Marcinčínová … [et al.]  – 2013.In: Manufacturing Technology. Vol. 13, no. 2 (2013), p. 220-226. – ISSN 1213-2489.
 • Production of composite material by FDM rapid prototyping technology / Ľudmila Nováková-Marcinčínová, Jozef Novák-Marcinčin  – 2014.In: Applied Mechanics and Materials : Novel Trends in Production Devices and Systems. – Zürich : TTP, 2014 Vol. 474 (2014), p. 186-191. – ISBN 978-3-03785-944-5  – ISSN 1662-7482.
 • Selected Testing for Rapid Prototyping Technology Operation / Ľudmila NovákováMarcinčínová, Jozef Novák-Marcinčin  – 2013.In: Applied Mechanics and Materials : Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States. – Zürich : TTP, 2013 Vol. 308 (2013), p. 25-31. – ISBN 978-3-03785-656-7  – ISSN 1662-7482.
 • Utilization of Augmented Reality Elements for Visualization of Operational States of Manufacturing Devices / Ludmila Novák-Marcinčin … [et al.]  – 2013.In: Applied Mechanics and Materials : Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States. – Switzerland : TTP, 2013 Vol. 308 (2013), p. 111-114. – ISBN 978-3-03785-656-7  – ISSN 1662-7482.
 • Verification of Machine Position in Production Plant with Use of Virtual Reality Technology / Ludmila Novák-Marcinčin … [et al.]  – 2013.In: Applied Mechanics and Materials : Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States. – Zürich : TTP, 2013 Vol. 308 (2013), p. 171-174. – ISBN 978-3-03785-656-7  – ISSN 1662-7482.
 • Interactive Monitoring of Production Process with Use of Augmented Reality Technology / Ludmila Novák-Marcinčin … [et al.]  – 2014.In: Applied Mechanics and Materials volume 616 : Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States 2. – Zurich : TTP, 2014 P. 19-26. – ISBN 978-3-03835-201-3  – ISSN 1662-7482.
 • Augmented reality aided manufacturing / Ludmila Novakova-Marcincinova … [et al.]  – 2013.In: Procedia Computer Science volume 25 : VARE 2013. – S.l. : Elsevier, 2013 P. 23-31. – ISSN 1877-0509.
 • New possibility of visualization in mechanical engineering / Ludmila Novakova-Marcincinova  … [et al.]  – 2014.In: Applied Mechanics and Materials : CDMMS 2013 : 3rd International Conference on Computer-Aided Design, Manufacturing, Modelling and Simulation, Chongqing, China, 21-23 September 2013. Vol. 442 (2014), p. 209-215. – ISBN 978-303785901-8  – ISSN 1662-7482.

Kliknutím na logo sa zobrazí celková publikačná činnosť zamestnanca

pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií.
 • Manažér a výpočtová technika.
 • Technologickosť konštrukcii.
 • Teoretické základy počítačovej podpory výrobných technológií.
 • Technická príprava výroby.
 • Technologickosť CA navrhovania.
 • Techniky umelej inteligencie.