prof. Ing. Katarína Monková, PhD.

profesor

english
 • +421 55 602 6370
 • katarina.monkova@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 12.

Inaugurovaná v odbore Strojné inžinierstvo, v súčasnosti pôsobiaca vo funkcii profesora odbore Výrobné technológie. Jej teoretické znalosti a rozsiahla činnosť pre priemyselné podniky jej umožňujú skĺbiť vedecké a profesionálne aktivity v oblasti výrobných technológií a technickej prípravy výroby s oblasťami jej záujmu týkajúcimi sa analýz a simulácií komponentov technických zariadení vo výrobnom procese. Je členkou medzinárodných vedeckých organizácií; členkou a predsedníčkou vedeckých, organizačných a programových výborov domácich i zahraničných konferencií, ako i členkou hodnotiacich a graduačných komisií pre všetky tri stupne vzdelávania (Bc., Ing. i PhD.). Je tiež šéfredaktorkou časopisov; oponentkou záverečných a graduačných prác doma i v zahraničí; recenzentkou článkov v domácich i zahraničných časopisoch (aj registrovaných v databázach CC, WoS a Scopus). Počas svojho dlhoročného pôsobenia na FVT TU Košice so sídlom v Prešove bola zodpovednou riešiteľkou a členkou riešiteľských kolektívov v mnohých medzinárodných i domácich projektoch; je autorkou vyše 300 publikácií doma i v zahraničí, aktuálne s viac ako 280 citáciami v databázach WoS a SCOPUS).

ŽIVOTOPIS

 • 1991 – súčasnosť: Vedecko – pedagogický pracovník, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
Vzdelanie:
 • 2016: Profesor (prof.)  v odbore Strojné inžinierstvo, inauguračné konanie na ZČU v Plzni, ČR.
 • 2008: Docent (doc.) v odbore Výrobné technológie (v rokoch 2013 – 2016 menovaná dekanom do funkcie docenta v príbuznom odbore Výrobná technika), habilitačné konanie  na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2005: PhD. v odbore Výrobné technológie a materiály TUKE, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 1991: Ing. v odbore 23-07-8 Strojárske technológie so zameraním na Integrované technológie, TUKE, Strojnícka fakulta.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Ruský jazyk.
 • Český jazyk.

vedecká orientácia

 • Strojárske technológie so špecializáciou na počítačovú podporu navrhovania technických zariadení a výrobných systémov; Bunkové materiály.

PATENTY

 • Zariadenie na snímanie vibrácií s bezdrôtovým prenosom údajov o vibráciách prihláška úžitkového vzoru SK 50124-2015 U1 Banská Bystrica: ÚPV SR, 2016.
 • Cutting tool patent CZ 306972 B6, Praha: ÚPV, Czech Republic, 2017.

OCENENIA - CERTIFIKÁTY

 • Editor Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020, Springer Nature Publisher.
 • Guest Editor of Materials Journal, ISSN 1996-1944, Special Issue „Recent Advances in Cellular Materials“, 2019 – 2020.
 • Ocenenie The best reviewer at International Joint Conference on Civil and Mechanical Engineering, Hong Kong, 2017.
 • Ocenenie za najlepší poster na konferencii TEAM 2015, Belehrad, Srbsko.
 • Ocenenie za najlepšiu prezentáciu na konferencii ICMAE 2014, Madrid, Španielsko.
 • Členka Oborových verifikačních a hodnotících panelů – pro oblast OVHP4 – Technické Informační vědy – Rada pro výzkum, vývoj a inovace – pri Úrade vlády Českej republiky.
 • Pamätná medaila FVT TU Košice so sídlom v Prešove, udelená dekanom FVT pri príležitosti 20. výročia založenia FVT TU Košice so sídlom v Prešove, 2012.
 • Cena rektora za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia (študijný priemer 1,00 a všetky skúšky vykonané v riadnom termíne) a za aktívnu vedecko-výskumnú prácu na SjF TU Košice, 1991.

členstvá vo významných komisiách

RECENZENT ČLÁNKOV V ČASOPISOCH:
 • Engineering Failure Analysis, ISSN 1350-6307, Elsevier B.V.
 • Materials, ISSN 1996-1944, CH.
 • Metals, ISSN 2075-4701, CH.
 • Machines, ISSN ISSN 2075-1702, CH.
 • Theoretical and Applied Fracture Mechanics, ISSN 0167-8442, Elsevier B.V.
 • Journal of Loss Prevention in the Process Industries, ISSN 0950-4230, Elsevier B.V.
 • Journal of Engineering Manufacture, ISSN 0954-4054, SAGE.
 • Optics & Laser Technology, ISSN 0030-3992, Elsevier B.V.
 • Technical Gazette, ISSN 1330-3651, CRO.
 • Advances in Mechanical Engineering, ISSN 1687-8140, UK.
 • Advances in Research, ISSN 2348-0394, CH.
 • American Journal of Educational Research, ISSN 2327-6126, USA.
 • Applied Mechanics and Materials Journal, ISSN 1660-9336, CH.
 • Asian Journal of Physical Sciences, ISSN 2456-7779.
 • British Journal of Applied Science & Technology, ISSN 2231-0843, UK.
 • Central European Journal of Engineering, ISSN 2391-5439, D.
 • International Journal of Innovative and Information Manufacturing Technologies, ISSN 2311-6765, UA.
 • International Journal of Mechanical Engineering and Applications.
 • ISA Transactions, ISSN 0019-0578, USA.
 • Journal of Basic and Applied Research International, ISSN 2395-3438, UK.
 • Journal of Mechanical Engineering and Sciences, ISSN 2456-7779.
 • Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, USA.
 • Journal of Scientific Research and Reports, ISSN 2320-0227, IND.
 • Materials Research Innovations, ISSN 1432-8917.
 • Physical Science International Journal, ISSN 2348-0130, IND.
 • Transactions of the Universities of Košice, ISSN 0019-0578, SK.
 • Archives of Mechanical Technology and Materials, ISSN 2450-9469, PL.
 • Manufacturing Technology, ISSN 1212-2489, CZ.
ČLENSTVÁ V REDAKČNÝCH RADÁCH ČASOPISOV:
 • Engineering Failure Analysis, ISSN 1350-6307, CH, Elsevier Ltd.
 • Technički vestnik/Technical journal, ISSN 1846-6168, Croatia.
 • American Journal of Educational Research, ISSN 2327-6126, USA.
 • Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, USA.
 • Acta Tecnología, ISSN 2453-675X.
 • Asian Journal of Physical Sciences, ISSN 2456-7779.
 • International Journal of Innovative and Information Manufacturing Technologies, ISSN 2311-6765, Ukraina.
 • The Open Aerospace Engineering Journal, ISSN 1874-1460.
ČLENSTVÁ VO VEDECKÝCH A PROFESIONÁLNYCH ORGANIZÁCIÁCH:
 • Členka špičkového tímu Advanced Manufacturing Technologies Research Team (AMTRteam) – oblasť výskumu (OV) 14 na Slovensku schválený Akreditačnej komisiou SR v spolupráci s Ministerstvom školstva SR.
 • Členka ESIS (European Structural Integrity Society) member, ID 2019-2020.
 • Členka IAENG – International Association of Engineers, Member No. 119012.
 • Členka WASET – World Academy of Science, Engineering and Technology.
 • Členka IACSIT – International Association of Computer Science and Information Technology (Registered No.: 53122865K), Member No.: 80344493.
 • Členka SCIEI – Science and Engineering Institute, Membership No. 20140311004.
 • Členka SAISE – South Asia Institute of Science and Engineering, Membership No. 20160630001.
 • Členka Academic Star Publishing Company, 228 East 45th Street Ground Floor #CN00000267 New York NY 10017, USA.
 • The Society for Science and Education – Cedawood Avenue, Stockport, Greater Manchester, SK42BT, United Kingdom.
 • Členka TEAM – Technique, Education, Agriculture & Management.
 • Členka DAAAM International Vienna, Rakúsko, Danube Adria Association and Manufacturing.
 • Členka Oborových verifikačních a hodnotících panelů – pro oblast OVHP4 – Technické Informační vědy – Rada pro výzkum, vývoj a inovace – pri Úrade vlády Českej republiky.
 • Členka vedeckej rady Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach.
 • Členka vedeckej rady Fakulty technologické, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR.
 • Členka odborovej rady odboru Strojírenská technologie – technologie obrábění pri FS ZČU v Plzni.
 • Členka odborovej rady odboru Nástroje a procesy pri FT UTB v Zlíne, ČR.
 • Členka habilitačných a inauguračných komisií FST ZČU v Pzlni, FT UTB v Zlíne, FEVT Zvolen.
 • Členka komisií pre obhajoby dizertačných prác FVT TU Košice, VŠB Ostrava, PF PU v Prešove, FST ZČU Plzeň, NTU Donetsk Ukrajina, Doctoral School of Politecnico di Torino/Italy.
 • Členka komisie pre ŠZS – FVT TU Košice, FEVT TU Zvolen, FS ZČU Plzeň.
ČLENSTVÁ VO VÝBOROCH MEDZINÁRODNÝCH KONFERENCIÍ:
 • A member of Advisory Committee of the International Conference on Innovation in Design and Manufacturing Engineering (ICIDME-2021), VNIT Nagpur.
 • Steering Co-chair and Poster Session Chair at the International conference ICMAE 2021 (the 12th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering 2021), Athens, Greece.
 • A member of the International Technical Committee at 6th International Conference on Mechanical, Manufacturing, Modeling and Mechatronics (IC4M 2021), 2021, Guilin, China.
 • A Program Committee member at the 5th International Conference on Aerospace, Mechanical and Mechatronic Engineering (CAMME 2021), Shenzhen, China, 2021.
 • Steering Co-chair and Scientific committee member at the International conference ICMAE 2020 (the 11th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering 2020), Athens, Greece.
 • Technical program Committee member at EAI Mobility IoT 2020 – 7th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities, Viana do Castelo, Portugal.
 • Organizing and Scientific committee member at the 4th International Conference on Structural Integrity and Durability 2020 (ICSID 2020), Dubrovnik, Croatia. 
 • Technical Committee member at the 4th International Joint Conference on Civil and Marine Engineering (JCCME 2020), Christchurch, New Zealand, 2020.
 • Scientific committee member at the 6th International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF 2020), Spetses, Greece.
 • Advisory committee member at the International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME-2020), Nagpur, Maharashtra, India.
 • Technical Committee member at the 3rd International Joint Conference on Civil and Mechanical Engineering,  (JCCME 2019), Jeju Island, South Korea, 2019.
 • Technical Committee member at the 4th International Conference on Robotics and Machine Vision (ICRMV 2019), Guangzhou, China, 2019.
 • Technical Committee member at the 6th EAI International Conference on Smart Cities Mobility IoT 2019, Krynica, Poland.
 • Scientific committee member at the 3rd International Conference on Structural Integrity and Durability 2019 (ICSID 2019), Dubrovnik, Croatia.
 • Steering Co-chair and Scientific committee member at the International Conference on Pure and Applied Mathematics 2019 (ICPAM 2019), Brussels, Belgium.
 • Scientific, Technical and Program Committee member at the 10th Asia Conference on Mechanical and Aerospace Engineering 2019 (ACMAE 2019), Hong Kong, China.
 • Steering Co-chair and Scientific committee member at the International conference ICMAE 2019 (the 10th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering 2019), Brussels, Belgium.
 • Scientific committee member at the 9th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture. The International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture (NT2F19), Tuscon, Arizona, USA.
 • Scientific committee member at the Manufacturing Technology MT 2019 Conference, Pilsen, 2019.
 • Scientific committee member at the Mobility IoT 2018 – 5th EAI International Conference on Smart Cities within SmartCity360° Summit, Guimaraes, Portugal.
 • Scientific committee member at the 9th Asia Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ACMAE), 2018, Singapore, China.
 • Scientific committee member at the International conference ICPAM 2018 (the 7th International Conference on Pure and Applied Mathematics), Budapest, Hungary.
 • Scientific committee member at the International conference NT2F18 (the 18th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture 2018), Lisbon, Portugal.
 • Scientific committee member at the International conference the 3rd International Conference on Robotics and Machine Vision (ICRMV 2018), Chengdu, China.
 • Steering Co-chair Scientific and Scientific committee member at the International conference ICMAE 2018 (the 9th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering 2018), Budapest, Hungary.
 • Scientific committee member at the International conference Manufacturing Engineering and Materials – ICMEM 2018, Nový Smokovec, Slovakia.
 • Scientific committee member at the International conference JCCME (International Joint Conference on Civil and Mechanical Engineering), Soul, Korea, 2018.
 • Scientific committee member at the International Conference The 2nd International Conference on Robotics and Machine Vision (ICRMV 2017), Kitakyushu, Japan.
 • Scientific committee member at the International Conference International Joint Conference on Civil and Mechanical Engineering will be held in Hong Kong, 2017.
 • Scientific committee member at the International Conference NT2F17 (the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture 2017), Cancun, Mexico.
 • Scientific committee member at the International Conference of Manufacturing Technologies 2017, Pilsen, Czech Republic.
 • International Publicity Co-chairs a member of the scientific committee of ICMAE 2017 (the 8th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering 2017), Prague, Czech Republic.
 • Scientific committee member at the International Conference on Mechanical, Aeronautical and Automotive Engineering (ICMAA 2017), Malacca, Malaysia, 2017.
 • Scientific committee member at the 2017 International Conference on Computer Science and Information Communication Technology (ICCSICT2017), 2017, Qingdao, China.
 • Scientific committee member at the International Conference ICPAM 2016 (The 5th International conference of Pure and Applied Mathematics), London UK.
 • Scientific committee member at the International Conference on Mechatronics, Design and Automation Engineering 2016 (ICMDA 2016), Moskva, Russia.
 • Scientific committee member at the International conference ICMRE 2016 (International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering) Nice, France.
 • Scientific committee member at International Conference ICMEM 2016 (International Conference on Manufacturing Engineering and Materials 2016), Novy Smokovec, Slovakia.
 • Scientific committee member at the International conference NT2F16 (the 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture 2016), Dubrovnik, Croatia.
 • International Publicity Co-chairs and Scientific committee member of ICMAE 2016 (the 7th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering 2016), London, UK.
 • Scientific committee member at the International conference ICRMV 2016 (International Conference on Robotics and Machine Vision 2016) Moscow, Russia.
 • Scientific committee member at the international conference ICEEN 2016 (The 4th International Conference on Electrical Energy and Networks), Nice, France.
 • Scientific committee member at International Conference on Communication and Information Systems (ICCIS 2015), Rome, Italy.
 • Technical Program Committee member at IWMSE 2015 (International Workshop on Materials Science and Engineering 2015), Guangdong, China.
 • Scientific committee member at the 6th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE 2015), Rome, Italy.
 • Member of Scientific Committee at the 5th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE 2014), Madrid, Spain.
 • Scientific committee member at International Conference Training and Education in Production Engineering – TEPE 2014 Nový Smokovec, Slovakia.
 • Scientific committee member at International Convention on Engineering and Management – ICEM 2014, Novy Smokovec, Slovakia.
 • Head of Scientific Committee for International Conference of Education and Training on Engineering and Technology, International Congress on Engineering and Technology ICET 2013, 25th-27th June 2013 Dubrovnik, Croatia.
 • Program committee member of international conference TEAM 2013 Presov, Slovakia, TEAM 2014, Kecskemét, Hungary; TEAM 2015, Belgrade, Serbia; TEAM 2016 Trnava, Slovakia.
 • International program committee member DAAAM for the 2010 and 2011 years.
 • Organizational and program committee member of international conference NWMT 2010 Presov, Slovakia.
 • Organizational and program committee member of international conference YTD 2010 Presov, Slovakia.

projekty

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOV:
 • HUSKROUA/1702/6.1/0015, Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region, EnyMSW.
ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NÁRODNÝCH PROJEKTOV:
 • APVV-19-0550 – Investigation of cellular material properties (ICeMaP), Solution: 2020 – 204.
 • KEGA 007TUKE-4/2018 “Implementation of innovative approaches to the educational process in the field of computer aid of sophisticated products design suitable for production by additive technologies”, (2018 – 2020).
 • VEGA 1/0614/15 „Výskum a optimalizácia stratégií aditívnej výroby kovových tvarovo zložitých súčiastok s ohľadom na ich mechanické vlastnosti, mikroštruktúru, kvalitu povrchu a presnosť dosiahnutých rozmerov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov“, (2015 – 2017).
 • KEGA 013TUKE-4/2014 „Rozvoj profesijných kompetencií a počítačových zručností pedagógov i študentov so zreteľom na pokročilé techniky navrhovania technických zariadení a simulácie ich správania sa vo výrobnom procese“, (2014 – 2016).
 • KEGA 270-014TUKE-4/2010 „Implementácia nových prístupov pri zvyšovaní úrovne edukačného procesu v oblasti kinematickej a dynamickej analýzy komponentov mechanických sústav v súlade so štandardmi európskych univerzít“, (2010 – 2011).
 • VEGA 1/0558/08 „Multivariantná tvorba výrobných postupov s optimalizáciou z hľadiska zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov“, (2008- 2010).
 • Vedúca inštitucionálnej úlohy IÚ 3/2007 „Výskum metodológie tvorby tvarovo zložitých 3D modelov kreovaných na základe reálnych súčiastok existujúcich bez presných rozmerových definícií“ na KNTZ FVT TU Košice so sídlom v Prešove, (2007).
SPOLURIEŠITEĽ ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOV:
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 _019/0000867 – „Research Centre of Advanced Mechatronic Systems“- project, Operational Programme Research, Development and Education, supported by the European Regional Development Fund, TU Ostrava, Czech Republic.
 • LO1502 RoRTI – A „Development of the Regional Technological Institute “National Sustainability  Programme  I  of  the  Ministry  of  Education  of  the  Czech Republic aimed to support research, experimental development and innovation, WBU in Pilsen, Czech Republic.
 • LO1502 RoRTI – task A8 – Development of the Technological Institute “Research of machinability of high loaded hot sprayed and laser-welded functional surfaces for future application in a production of the tools and components, WBU in Pilsen, Czech Republic.
 • LO1502 RoRTI – task A7 – Development of the Technological Institute “Research of technological machining factors on surface integrity for the future applications at precise and high-precise holes production, WBU in Pilsen, Czech Republic.
 • 15_PA07-Cl WORTH – Pulsating water jet as an orthopaedic technique without thermal and mechanical damage of large joints with minimal traumatizing impact on patient – „START Danube Region Project Fund“ of the European Union Strategy for the Danube Region, (2015 – 2016).
 • EUREKA E! 3437 PROSURFMET „Progressive Surfacing Of Metals“ (2005 – 2007).
 • EUREKA EU 2060 SURTELEM „Surfacing Techniques for Advanced Ledeburitic Steel and Hard Materials“ (1999 – 2001).
SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby, NFP313010T109, 2019 – 2022, Zodpovedný prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.
 • Detekcia eróznych účinkov pulzujúceho vodného prúdu na materiál, Číslo:    APVV-17-0490 – Vedúci: doc. Ing. Sergej Hloch, PhD. – Riešenie: 2017 – 2022.
 • Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie – Číslo:    APVV-0207-12 – Vedúci: doc. Ing. Sergej Hloch, PhD. – Riešenie: 2013 – 2017.
 • Zakružovanie tenkých plechov elastickým prostredím s menším priemerom zakružovania -Číslo: APVV 4/2020/08 – Vedúci: prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc. – Riešenie: 2008 – 2010.
 • Obsahová integrácia znalostí a prakticky orientovaných zručností v študijnom odbore Výrobné technológie – Číslo: KEGA 064TUKE-4/2014 – Vedúci: doc, Ing. Peter Monka, PhD. – Riešenie: 2014 – 2017.
 • Rozvoj profesijných kompetencií a počítačových zručností pedagógov i študentov so zreteľom na pokročilé techniky navrhovania technických zariadení a simulácie ich správania sa vo výrobnom procese – Číslo: KEGA 013TUKE-4/2014 – Vedúci: doc, Ing. Katarína  Monková, PhD – Riešenie: 2013 – 2016.
 • ITMS 26220220155 „Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách“, Funkcia: Odborný pracovník zriadenia a vedeckého manažmentu (položka 2.A.1.23 rozpočtu), Odborný pracovník výskumu a vývoja (položka 2.C.1.69 rozpočtu), TU Košice, (2011 – 2014).
 • Koncipovanie štruktúry a obsahu predmetov zameraných na základné podnikateľské zručnosti v rámci študijného odboru Výrobné technológie – Číslo: KEGA  035TUKE-4/2011 – Vedúci: doc, Ing. Peter Monka, PhD. – Riešenie: 2011 – 2013.
 • Vzdelávanie učiteľov v oblasti rozvíjania priestorovej predstavivosti žiakov základných a stredných škôl ako fundament technického myslenia. – Číslo: KEGA 461-764TUKE-4/2010 – Vedúci: prof, Ing. Slavko Pavlenko, CSc. – Riešenie: 2010 – 2011.
 • Kreovanie príručky pre tvorbu materiálov objektívneho a efektívneho preverovania a hodnotenia vedomostí študentov – Číslo:  KEGA 3/5173/07 – Vedúci: Ing. Peter Monka, PhD – Riešenie: 2007 – 2009.
 • Vypracovanie štruktúry a obsahovej náplne študijného programu I. stupňa vysokoškolského vzdelávania „Konfekčné výrobné technológie“ v rámci študijného odboru „Výrobné technológie“ – Číslo: KEGA 3/3150/ 05 -Vedúci: doc. Ing. Slavko Pavlenko, CSc. Riešenie: 2005-2007.
 • Matematické modelovanie vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním – Číslo: VEGA 1/0409/13 – Vedúci: doc., Ing. Anton Panda, PhD – Riešenie: 2013 – 2015.
 • Zvyšovanie efektívnosti technologických operácií nízkorýchlostného tvarového obrábania – Číslo: VEGA 1/0885/10 – Vedúci: doc., Ing. Peter Monka, PhD – Riešenie: 2010 – 2011.
 • Simulácia správania sa kompozitných materiálov vystužených tuhými mikro/nano-čiastočkami a krátkymi vláknami – Číslo: VEGA 1/0140/08 Vedúci: Ing. Zuzana Murčinková, PhD. – Riešenie: 2008-2010.
 • Výskum a vývoj princípov integrovaných harmonicko-diferenčných viacvýstupových prevodov. Číslo: VEGA 1/4156/07 – Vedúci: Ing. Jozef Haľko, PhD. – Riešenie: 2007-2009.
 • Výskum a vývoj dvojstupňových viacvýstupových harmonických prevodov s rozdielnymi prevodovými pomermi. – Číslo: VEGA 1/2215/05 – Vedúci: Doc. Ing. Ján Paško, CSc. – Riešenie: 2005-2007.
 • Verifikácia progresívnych procesných médií v hromadných výrobách s použitím outsourcingu – Číslo: VEGA 1/2214/05 – Vedúci: doc. Ing. Jozef Zajac, CSc. – Riešenie: 2005-2007.
 • Štúdium povlakovaných povrchových vrstiev nástrojových ocelí pripravených práškovou metalurgiou – Číslo: VEGA 2/5144/25 – Vedúci: Ing. Dagmar Jakubéczyová – Riešenie: 2005-2007.
 • Povrchová úprava práškovej rýchloreznej ocele – Číslo: VEGA 2/2115/22 – Vedúci: doc. Ing. Havrila Michal, (spoločný projekt s ÚMV SAV Košice) – Riešenie: 2003-2005.
 • Zákonitosti vzťahov medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami nekonvenčných rýchlorezných ocelí vyrobených cestou práškovej metalurgie – Číslo: VEGA 2/6099/99 – Vedúci: prof. Ing. Vasilko Karol, DrSc. – Riešenie: 1999-2001.
PROJEKTY REALIZOVANÉ PRE PRAX:
 • Křížik, a.s. Prešov, konštrukčné a technické práce pri mechanických analýzach hriadeľa vysekávacieho lisu na kartón, návrh výpočtového programu pre výpočet tuhosti hriadeľa namáhaného ohybom (1995).
 • VOP, 028, š.p. Prešov, Kreovanie informačného systému pre evidenciu výrobnej dokumentácie, vytváranie výrobných postupov, evidencia materiálovej náročnosti a spotreby časového fondu pri zavádzaní výrobku MODULÁR RM70 do výroby pre Ministerstvo obrany SR, (2004-2005).
 • DIEHL BGT Defence, Rotenbach, Nemecko, Creation of information system for production documentation holding, the generating of process plans, the material demands and time consumption registration (2004-2007).
 • ZVL Auto – expertízna činnosť (Vykonanie a vyhodnotenie mechanických skúšok drôtu na výrobu valivých teliesok), 2007.
 • Regada, s.r.o., Prešov – vedecko-výskumná činnosť zameraná na vývoj nových typov servopohov a odborné činnosti spojená s týmto výskumom (2007-2008).
 • GMF, s.r.o. Martin, konštrukčné a technologické práce.
 • MK-Illumination, s.r.o., Veľký Šariš, pevnostná analýza výrobkov.
 • ZTS Sabinov, a.s., Kreovanie 3D modelov a tvorba výkresovej dokumentácie.
 • B/S/H, s.r.o. Michalovce, vývoj šablón pre navíjanie statorov a rotorov elektromotorov (analýza tvarovo zložitých plôch, matematická aproximácia tvarovo zložitých plôch, kreovanie plôch metódou spájania kriviek NURBS a SPLINE, optimalizácia a modifikácia tvaru, …), vývojové činnosti pri redefinícii laserovej stanice diagnostikovania vibračných charakteristík elektromotorov (frekvenčné a modálne analýzy, FMEA anallýza, viackroková optimalizáciaz hľadiska dosiahnutia požadovanej úrovne tuhosti, …), (2005-2010).
 • Delta Defence a.s., Čapajevova 40, 080 01 Prešov – koncipovanie, redefinícia a údržba informačného systému pre evidenciu výrobných činností, tvorba výcvikových materiálov určených pre Ministerstvo obrany SR, konštrukčné analýzy ozubení pre súčiastky namáhané krutom, (2005-2011).
 • VANAPO, s.r.o. Svidník – optimalizácia informačného a evidenčného systému podniku; analýza a optimalizácia riadiaceho systému doštičkových a šupinových dopravníkov; frekvenčná analýza a optimalizácia nosnej konštrukcie doštičkových a šupinových dopravníkov z hľadiska tuhosti; dynamická analýza plniaceho potrubného systému, úprava výkonu plniacej linky; konštrukčné výpočty, kinematické a dynamické analýzy miešadiel pre výrobu finálnych produktov, (2013-2014).
 • PN, s.r.o. Prešov – projekt pracoviska montáže mechanických prvkov kosačiek; návrh možných technológií pre pogumovanie oceľových rúrok kosačiek; konštrukcia zrkadlových prípravkov pre pogumovanie oceľových rúrok kosačiek (2014).
 • GGP Slovakia s.r.o., Poprad – Konštrukčný návrh prípravkov pre montážne operácie obchodných značiek na základe dodaných digitálnych modelov kosačiek; konštrukčný návrh prípravkov pre montážne operácie obchodných značiek na základe digitalizácie dodaných fyzických vzorov kosačiek metódami Rapid Prototyping; zabezpečenie výroby prípravku metódou 3D printing; zabezpečenie výroby prípravkov klasickými technológiami (2014-2015).
 • ELCOM s.r.o., Prešov – Výpočet výkonu pasívneho chladenia horčíkových telies all-in-one počítačov odolných voči vode.
 • SOR LIBCHAVY, s .r.o., Libchavy ČR – vývoj a analýzy 3D spojov autobusových skeletov, návrh a analýzy 3D spojov pre autobusové skelety; zvyšovanie efektivity a kvality výroby – návrh špeciálnych prípravkov a testovacích staníc (2012 – 2015).
 • A.G.E.S. s.r.o., Spišská Nová Ves, SR – (I) odborné poradenstvo pri návrhu konštrukcie rezného nástroja, (II) vytvorenie matematických modelov vybraných operácií obrábania a následných simuláciách týchto technologických procesov za účelom zvýšenia efektívnosti výroby.

zahraničné pobyty

 • 2019: VŠB – the Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, Czech Republic.
 • 2019: Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering, Pater Karoly u. 1., 2103 Godollo, Hungary.
 • 2018: Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Trg Ivane Brlic-Mažuranic 2, Slavonski Brod, Croatia.
 • 2018: The Cracow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Al. Jana Pawla II 37, 31-864 – Cracow, Poland.
 • 2017: Technical University of Cluj-Napoca, Department of Engineering and Technologic Management, Dr. Babes 62/A, Baia Mare, Romania.
 • 2016: Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology, Piotrowo 3, 60-965 Poznan, Poland.
 • 2016: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, CZ.
 • 2016: Technical University of Cluj-Napoca, Department of Engineering and Technologic Management, Baia Mare, Romania.
 • 2015: Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly, Ostrava, Czech Republic, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, Czech Republic.
 • 2015: Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering, Street Peter Karoly 1, Dr. Babes 62/A, Godolo, Hungary.
 • 2015: Technical University of Cluj-Napoca, Department of Engineering and Technologic Management, Dr. Babes 62/A, Baia Mare, Romania.
 • 2014: Institute of Geonics AS CR, v. v. i., Studentska 1768, Ostrava Poruba, Czech Republic.
 • 2011: The Belgrade University, Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for Production Metrology and TQM, Belgrade, Serbia.
 • 2006: TU Wien, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering, Getreidemarkt 9, 1060 Wien, Austria.

významné publikácie

Viac ako 300 publikácií s 28 pozvanými prednáškami na medzinárodných sympóziách a konferenciách.

 • Durability and tool wear investigation of HSSE-PM milling cutters within long-term tests / Katarína Monková … [et al.]  – 2020.In: Engineering Failure Analysis. Č. 108 (2020), s. 1-13. – ISSN 1350-6307.
 • Research of tribological properties of 34CrNiMo6 steel in the production of a newly designed self-equalizing thrust bearing / Marek Urban, Katarína Monková  – 2020.In: Metals. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 1 (2020), s. 1-25 [online]. – ISSN 2075-4701.
 • Study of the Sound Absorption Properties of 3D-Printed Open-Porous ABS Material Structures / Martin Vasina, …[et al.]  – 2020.In: Polymers. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 5 (2020), s. 1-14 [online]. – ISSN 2073-4360.
 • Innovative Methods for Small Mixed Batches Production System Improvement: The Case of a Bakery Machine Manufacturer / Kristina Zgodavova …[et al.]  – 2020.In: Sustainability. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 15 (2020), s. 1-20 [online]. – ISSN 2071-1050.
 • Analysis of mechanical properties of a lattice structure produced with the additive technology / Jozef Tkáč … [et al.]  – 2020.In: Composite Structures. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier Roč. 242 (2020), s. [1-8] [print, online]. – ISSN 0263-8223.
 • Effect of the Pore Shape and Size of 3D-Printed Open-Porous ABS Materials on Sound Absorption Performance / Katarína Monková … [et al.]  – 2020.In: Materials. – Basel (Švajčiarsko): Molecular Diversity Preservation International Roč. 13, č. 20 (2020), s. [1-19] [online]. – ISSN 1996-1944.
 • Three Views on Kinematic Analysis of Whitworth Mechanism of a Shaping Machine / Katarína Monková, Peter Pavol Monka  – 2020.In: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research = IJMERR. – Ejournal.net Roč. 9, č. 7 (2020), s. 960-966 [print]. – ISSN 2278-0149.
 • Condition Monitoring of Kaplan Turbine Bearings Using Vibro-diagnostics / Katarína Monková … [et al.]  – 2020.In: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research = IJMERR. – Ejournal.net Roč. 9, č. 8 (2020), s. 1182-1188 [print]. – ISSN 2278-0149.
 • Research on Chip Shear Angle and Built-Up Edge of Slow-Rate Machining EN C45 and EN 16MnCr5 Steels / Katarina Monkova … [et al.]  – 2019. In: Metals. – Basel (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 9 (2019), s. 956-982 [online]. – ISSN 2075-4701.
 • Comparative Study of Chip Formation in Orthogonal and Oblique Slow-Rate Machining of EN 16MnCr5 Steel / Katarina Monkova … [et al.]  – 2019. In: Metals. – Basel (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 1 (2019), s. 1-22, ISSN 2075-4701.

Kliknutím na logo sa zobrazí celková publikačná činnosť zamestnanca

pedagogické aktivity

 • Vedúca viac ako 70 záverečných prác (Bc., Ing., PhD.).
VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:
 • Aplikovaná mechanika.
 • Počítačové analýzy mechanizmov.
 • Konštruktívna geometria.
 • Projektovanie výrobných systémov.
VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Aplikovaná mechanika.
 • Technická mechanika I.
 • Technická mechanika II.
 • Statika.
 • Kinematika.
 • Dynamika.
 • Počítačové analýzy mechanizmov.
 • Tvorba konštrukčnej dokumentácie na PC.
 • CA technológie.
 • Počítačové modelovanie II.
 • Počítačová grafika.
 • Analýza napäťových stavov na PC.
 • PC technika a počítačová grafika.
 • Konštruktívna geometria.