prof. Ing. Marek Kočiško, PhD.

profesor, VEDÚCI KATEDRY

english
 • +421 55 602 6354
 • marek.kocisko@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 9.
 • Odborník v oblasti  počítačovej podpory výrobných procesov, CAD/CAM/CAE systémami, simuláciou výrobných systémov, počítačovými sieťami, virtuálnej (rozšírenej) reality ako aj reverzného a simultánneho inžinierstva. Jeho prednosťou sú: Znalosti hardvérového vybavenia PC, počítačových sieti, oznamovacia technika, výborná znalosť operačných systémov, kancelárskych systémov, systémov pre počítačovú simuláciu a CAD/CAM/CAE systémov (Creo, Unigraphics NX, Solid Edge a pod.). Má dobré skúsenosti z riešenia vedecko-výskumných úloh a z vedenia dizertačných, diplomových a bakalárskych prác počas svojej pedagogickej praxe.

ŽIVOTOPIS

 • 09/2023 – súčasnosť: Vedúci katedry počítačovej podpory výrobných technológií, profesor.
 • 04/2013 – 08/2023: Vedúci katedry počítačovej podpory výrobných technológií, docent.
 • 09/2004 – 03/2013: Odborný asistent katedry počítačovej podpory výrobných technológií.
Vzdelanie:
 • 08/2022: Profesor (prof.), Inauguračné konanie, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 06/2013: Docent (doc.), Habilitačné konanie, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/2001 – 06/2004: Philosophiae doctor (PhD.), vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, štátna skúška v odbore „Strojárske technológie a materiály“, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 09/1996 – 08/2001: Inžinier (Ing.), vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore „Počítačová podpora výrobných technológií“, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešov.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Nemecký jazyk.

vedecká orientácia

Počítačová podpora výrobných technológií, CAD/CAM/CAE systémy, Simulácia výrobných procesov a systémov, reverzné inžinierstvo.

PATENTY

 • Zapojenie na ovládanie dátovej rukavice zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 50138-2015 U1 – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2017 .[BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek].
 • Zapojenie rozširujúceho vnemového prvku zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 50007-2017 U1/ – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 5 s.[TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek – TELIŠKOVÁ, Monika].
 • Obojsmerná poistka zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 50139-2015 U1 – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016.[BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek – BORTŇAK, Pavol].
 • Ochranná rukavica so svalovým rozlíšením zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 50134-2015 U1 – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016.[BARNA, Jozef – TÖRÖK, Jozef – KOČIŠKO, Marek – CMOREJ, Tomáš.
 • Systém merania vibrácií v pracovných strojoch – zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50085-2014 : Vestník ÚPV SR č. 112014- Banská Bystrica : ÚPV SR – 2014. [KURIC, Ivan – BALARA, Milan – KOČIŠKO, Marek – HREHOVÁ, Stella – KRCHOVÁ, Denisa].

OCENENIA - CERTIFIKÁTY

 • Ocenenie dekana Technical University of Cluj-Napoca za spoluprácu v programe Ceepus CIII-RO-0058 – DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING (2017).

členstvá vo významných komisiách

RECENZENT ČLÁNKOV V ČASOPISOCH:
 • Open Engineering ISSN 2391-5439.
iné členstvá:
 • Člen rady vysokých škôl SR.
 • Člen vedeckej rady FVT TUKE.

projekty

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NÁRODNÝCH PROJEKTOV:
 • Aplikovaný výskum APVV-16-0355 s názvom Výskum mechatronických uzlov (MU) s vysokými nárokmi na presnosť.
 • Štrukturálne fondy EÚ ITMS 26220220125 s názvom Výskum a implementácia experimentálnych simulačných metód pre optimalizáciu procesov na technologických pracoviskách.
 • VEGA 1/0294/08 – Nové spôsoby kreovania technologických postupov v oblasti montážnych a demontážnych technológií.
 • VEGA1/0032/12 – Výskum aplikácie počítačovej podpory montáže strojárskych výrobkov využitím technológií rozšírenej virtuálnej reality.
 • KEGA č.: 002TUKE-4/2012 – Vývoj vyspelých e-learningových učebných materiálov na báze aplikácie virtuálnej reality a rapid prototyping.
SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • Riešiteľ projektu ŠF ITMS 26220220103: Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov.
 • VEGA č.: 1/0013/11 Inovácia metodík v procese identifikácie a ohodnotenia nežiaducich udalosti na technologických pracoviskách.
 • VEGA č.: 1/0032/12, Výskum aplikácie počítačovej podpory montáže strojárskych výrobkov využitím technológií rozšírenej virtuálnej reality.
 • KEGA č.: 001TUKE-4/2018 – Implementácia filozofie Concurrent Engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby.
 • KEGA č.: 036TUKE-4/2017 – Mikroštruktúrna koncepcia implementácie moderných technických materiálov vo výrobných technológiách a konštrukčných aplikáciách.
 • KEGA č.: 078TUKE-4/2014 – Zavádzanie systému inovačných vzdelávacích metód v oblasti počítačovej podpory výrobných technológií s implementáciou progresívnych vizualizačných metód.
 • KEGA č.: 047-004TUKE-4/2010 – Implementácia techník a technológií virtuálnej reality vo výučbe počítačovej podpory výrobných technológií.
 • KEGA č.: 3/7167/09 – Návrh interaktívneho edukačného manuálu pre oblasť systémov počítačovej podpory technologickej prípravy výroby.
 • KEGA č.: 3/5172/07– Rozvoj pokročilých metód e-learningu na báze virtuálnych laboratórií kreovaných technológiami rozšírenej virtuálnej reality.
iné projekty:
 • AV/1107/2004 – Výskum a vývoj nových progresívnych man-machine interface systémov na báze technológií rozšírenej reality.
 • 4/0003/07 – Aplikácia expertných znalostí v oblasti optimalizácie stratégií pohybu nástroja pri NC obrábaní.

zahraničné pobyty

 • Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty – Department of Manufacturing Engineering, Romania.
 • Northern University Romania, Baia Mare.
 • University of Debrecen, Faculty of Engineering.
 • Technical University of Applied Sciences Wildau, Technische Universitat, Wildau, Germany.

významné publikácie

 • POLLÁK, M. – BARON, P. – KOČIŠKO, M. – TELIŠKOVÁ, M.: Computer simulation of production processes. – 1. vyd. – Lüdenscheid : RAM-Verlag – 2018. – 254 p.. – ISBN 978-3-942303-68-2.
 • POLLÁK, M. – BARON, P. – KOČIŠKO, M.: Automation of Engineering Activities in Pre-Production Stages. – 1. vyd. – Lüdenscheid : RAM-Verlag – 2018. – 254 p.. – ISBN 978-3-942303-68-2.
 • KOČIŠKO, M. – BARON, P. – TELIŠKOVÁ, M. – TÖRÖK, J. – BAŠISTOVÁ, A.: Research into Correlation between the Lubrication Mode of Contact Surfaces and Dynamic Parameters of Turbo-Generator Transmissions / Marek Kočiško … [et al.] – 2019. In: Advances in Materials Science and Engineering. Roč. 2019 (2019), s. 1-10 [print]. – ISSN 1687-8434.
 • BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek – DOBRÁNSKY, Jozef – POLLÁK, Martin – TELIŠKOVÁ, Monika: Research and application of methods of technical diagnostics for the verification of the design node. In: Measurement. Vol. 94 (2016), p. 245-253. – ISSN 0263-2241.
 • JAMROZIK, A. – TUTAK, W.- PYRC, M. – GRUCA, M. – KOČIŠKO, M.: Study on co-combustion of diesel fuel with oxygenated alcohols in a compression ignition dual-fuel engine. In: Fuel. Vol. 221 (2018), p. 329-345. – ISSN 0016-2361.
 • HUSSEINOV, H. – BAGIROV, S. – KREHEĽ, R. – KOČIŠKO, M: The increased production efficiency and optimization terms of stationarity by flat grinding with abrasive circle surface.In: Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2014 (2014), art. ID 108797, p. 1-7. – ISSN 1687-8434.
 • BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek – DOBRÁNSKY, Jozef: The dynamic parameters correlation bassessment of the textile machine high-speed bearings in changed technological conditions. 2018. In: Measurement. Vol. 116 (2018), p. 575-585. – ISSN 0263-2241.
 • BARON, Petr – KOČIŠKO, Marek – BLAŠKO, Lukáš – SZENTIVANYI, Patrik: Verification of the operating condition of stationary industrial gearbox through analysis of dynamic signal, measured on the pinion bearing housing. 2017. In: Measurement. Vol. 96 (2017), p. 24-33. – ISSN 0263-2241.
 • OLEJÁROVÁ, Štefánia – KREHEĽ, Radoslav – POLLÁK, Martin – KOČIŠKO, Marek: Research on impacts of mechanical vibrations on the production machine to its rate of change of technical state. In: Advances in mechanical engineering. Vol. 8, no. 7 (2016), p. 1-10. – ISSN 1687-8140.
 • HUSSEINOV, H. – BAGIROV, S. – KREHEĽ, R. – KOČIŠKO, M: Increase of accuracy of geometric forms of surfaces ground by a grinding wheel of various grain sizes.] – 2017. In: Advances in Mechanical Engineering. Vol. 9, no. 8 (2017), p. 1-12. – ISSN 1687-8140.

Kliknutím na logo sa zobrazí celková publikačná činnosť zamestnanca

pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:
 • Simulácia výrobných systémov a procesov.
 • Počítačové modelovanie.
 • Informačné technológie vo výrobe.
 • Počítačom podporovaná výroba.
VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:
 • Simulácia výrobných systémov a procesov.