prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.

profesor

english
 • +421 55 602 6364
 • vieroslav.molnar@tuke.sk
 • Štúrova 31, Kancelária č. 8.

Inaugurovaný v odbore Logistika, v súčasnosti pôsobiaci vo funkcii profesora v odbore Výrobné technológie. Jeho teoretické znalosti a rozsiahla vedecko-výskumná činnosť mu umožňujú skĺbiť vedecké a profesionálne aktivity v oblasti výrobných technológií a technickej prípravy výroby s oblasťami jeho záujmu týkajúcimi sa projektovania, analýz a simulácií rôznych konštrukčných prvkov technických zariadení. Je recenzentom článkov v domácich i zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS a Scopus. Počas svojho dlhoročného pôsobenia na SjF, F BERG a FVT TU Košice so sídlom v Prešove bol zodpovedným riešiteľom a členom riešiteľských kolektívov vo viacerých medzinárodných aj domácich projektoch. Je autorom vyše 266 publikácií doma i v zahraničí, z ktorých je 60 vedeckých článkov registrovaných v databázach CC s viac ako 912 citáciami v databázach WoS a Scopus.

ŽIVOTOPIS

 • 2018 – súčasnosť: Profesor, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.
 • 2005 – 2018: Docent na Ústave logistiky priemyslu a dopravy. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Letná 9, 04200 Košice.
 • 2001 – 2005: Odborný asistent na Katedre logistiky a výrobných systémov. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Letná 9, 04200 Košice.
 • 1995 – 2001: Súkromná podnikateľská sféra v 3 firmách (KDK, s.r.o., AAA Netings a.s., Victor Business Data, s.r.o.).
 • 1987 – 1995: Odborný asistent na Katedre merania a regulácie Strojníckej fakulty, TU v Košiciach, Letná 9, 043 84 Košice.
 • 1985 – 1987: Asistent na Katedre prístrojovej a automatizačnej techniky Strojníckej fakulty v Košiciach detašované pracovisko Prešov, Vysoká škola technická v Košiciach, Štúrova 9, 080 01 Prešov.
Vzdelanie:
 • 2015: Profesor (prof.), inauguračné konanie na menovanie za profesora v študijnom odbore 8.5.1 „Logistika“. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG.
 • 2005: Docent (doc.), habilitačné konanie a obhajoba habilitačnej práce v študijnom odbore „Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie“. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG.
 • 1995: Kandidát technických vied CSc. v odbore 23-07-9 Strojárska technológia, Strojnícka fakulta TU v Košiciach.
 • 1980 – 1985: Inžinier (Ing.), vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, študijný odbor: „prístrojová, regulačná a manipulačná technika“, Vysoká škola technická v Košiciach, Strojnícka fakulta detašované pracovisko Prešov.

jazykové znalosti

 • Anglický jazyk.
 • Ruský jazyk.

vedecká orientácia

 • Zaoberá sa problémom skúmania odchýlok a tolerancií komplexných štrukturálnych prvkov a ich matematického modelovania. Ďalšou oblasťou je štúdium napätia a deformácií dopravných pásov pomocou aplikácie moderných matematických a štatistických metód pri tvorbe nových ekologických systémov dopravy. Experimentálne overoval životnosť dopravných pásov prevádzkovým pozorovaním procesu opotrebovania a poškodzovania a skúmal problematiku ekologicky orientovaných dopravných systémov a prvkov dopravných zariadení. Zároveň sa venuje vývoju prototypu hadicového dopravníka zaveseného na lane a projektovaniu ekologických vnútropodnikových logistických systémov medzioperačnej dopravy. Týmto smerom sú orientované aj výskumné a rozvojové projekty, ktorých sa zúčastnil ako zodpovedný riešiteľ  alebo ako spoluriešiteľ.

PATENTY

 • Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov.
 • Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch.

OCENENIA - CERTIFIKÁTY

 • Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu – v roku 2017 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov projektu VEGA 1/0922/14, udelený Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a Slovenskej akadémie vied.
 • Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu – v roku 2007 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov projektu VEGA 1/2162/05, udelený Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a Slovenskej akadémie vied.

členstvá vo významných komisiách

RECENZENT ČLÁNKOV V ČASOPISOCH:
 • Measurement, ISSN 0263-2241.
 • Advances in Mechanical Engineering, ISSN: 1687-8140.
 • 3D Research, ISSN: 2092-6731.
 • IET Science, Measurement and Technology, ISSN 1751-8822.
 • Sensors, ISSN 1424-8220, CH.
 • Metals, ISSN 2075-4701, CH.
 • IEEE Access, ISSN: 2169-3536.
 • Journal of Sustainable Mining, ISSN: 2300-3960.
 • Mechanical Sciences, ISSN 2191-916X, GE.
 • Advances in Science and Technology Research Journal, ISSN 2299-8624, PL.
 • Open Engineering, ISSN 2391-5439, PL.
 • Transport & Logistics, 1451-107X, SK.
iné členstvá:
 • Člen vedeckého výboru časopisu Logi Scientific Journal On Transport and Logistics.
 • Člen vedeckého výboru medzinárodného sympózia „The Third International Symposium MODERN TRENDS IN UNDERGROUND CONSTRUCTION“.
 • Člen komisie pre štátne skúšky v študijnom programe „Výrobné technológie“.
 • Člen komisie pre štátne skúšky v študijnom programe „Priemyselná logistika“.
 • Člen komisie pre štátne skúšky v študijnom programe „Riadenie dopravy surovín“.
 • Člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie „Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení“.
 • Tajomník medzinárodnej konferencie „Výskum, výroba a použitie oceľových lán“.
 • Odborný garant medzinárodnej konferencie „Výskum, výroba a použitie oceľových lán a dopravníkov“.
 • Podpredseda organizačného výboru medzinárodnej konferencie „Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení“.
 • Predseda organizačného výboru medzinárodnej konferencie „Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení“.
 • Člen programového výboru medzinárodnej konferencie First International Symposium MINING ENERGETIC 07.
 • Člen organizačného výboru medzinárodného sympózia „7th International Symposium on Mine Haulage and Hoisting“.
 • Člen vedeckého výboru medzinárodného sympózia „7th International Symposium on Mining and Environmental Protection“.

projekty

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NÁRODNÝCH PROJEKTOV:
 • KEGA: 013TUKE-4/2019 – Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl./ Modern educational tools and methods for forming creativity and increasing practical skills and habits for graduates of technical university study programmes.
 • VEGA: 1/0403/18 – Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód./ Research and development of modern means of systems for technological processes management with the use of experimental and computer methods.
 • VEGA: 1/0922/14 – Štúdium vzťahov vstupných parametrov na efektivitu medzioperačnej dopravy na základe aplikácie matematických modelov./ Study of input parameter relations for interoperable transport effectivity based on mathematical model application.
 • VEGA: 1/2162/05 – Aplikácia moderných matematických a štatistických metód pri tvorbe nových ekologických systémov dopravy v stavebnom a ťažobnom priemysle./ Application of modern mathematical and statistical methods in the creation of new ecological transport systems in the construction and mining industry.
 • NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA – Názov projektu: Logistické počítačové zručnosti – tvoja šanca a výhoda.
SPOLURIEŠITEĽ DOMÁCICH PROJEKTOV:
 • KEGA: 012TUKE-4/2019 – Podpora výuky pre rozvoj kompetencií v oblastí logistiky v súlade s konceptom Industry 4.0 pomocou virtuálneho laboratória počítačovej simulácie./ Support of education for development of competences in the area of logistics in accordance with the concept of the Industry 4.0 by the help of virtual laboratory of computer simulation.
 • KEGA: 018TUKE-4/2016 – Virtuálne laboratórium pre výučbu počítačovej simulácie a distribuovaných/paralelných výpočtov založených na metóde konečných prvkov./ Virtual laboratory for education of computer simulation and distributed/parallel calculations based on the finite element method.
 • VEGA: 1/0922/12 – Výskum vplyvu materiálových charakteristík a technologických parametrov dopravných pásov na veľkosť kontaktných síl a pohybových odporov hadicových dopravníkov s využitím experimentálnych a simulačných metód./ Research of the influence of material characteristics and technological parameters of conveyor belts on the size of contact forces and movement resistances of hose conveyors using experimental and simulation methods.
 • VEGA: 1/0036/12 – Vývoj metód a nové prístupy k projektovaniu vstupných, medzioperačných a výstupných skladov a ich umiestnenie v banskom, hutníckom a stavebnom priemysle./ Development of methods and new approaches to designing entry, in-process and exit warehouses and their location in the mining, metallurgical and construction industries.
 • VEGA: 1/0095/10 – Výskum podmienok ovplyvňujúcich degradáciu a znižovanie životnosti konštrukčných častí hadicových dopravníkov s využitím progresívných matematických a simulačných metód pre zvýšenie ich spoľahlivosti./ Research of conditions affecting degradation and lifetime of components of pipe conveyors using progressive mathematical and simulation methods to increase their reliability.
 • VEGA: 1/0864/10 – Návrh modelu integrovaného dopravného systému nerastných surovín riadeného informačným systémom s implementáciou zelenej logistiky./ Design of integrated transport system of mineral resources controlled by information system with implementation of green logistics.
 • VEGA: 1/3307/06 – Návrh, vývoj a implementácia modulov ekologických systémov dopravy surovín v ťažobnom a stavebnom priemysle CAD systémami Pro/Engineer a Catia./ Design, development and implementation of modules of ecological raw material transport systems in mining and construction industry using CAD systems Pro / Engineer and Catia.
 • VEGA: 1/11294/04 – Optimalizácia technických a ekonomických parametrov konštrukčných prvkov dopravných strojov a zariadení pri získavaní a spracovaní nerastných surovín./ Optimization of technical and economic parameters of constructional elements of transport machines and equipment in mining and processing of raw materials.
iné projekty:
 • Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave „CVD – PLUS“ (2013-2015).
 • Medzinárodný Srbsko – Slovenský projekt: Návrh logistického modelu ťažobného podniku s aplikáciou princípov dopravnej a reverznej logistiky (2009-2010).
 • Medzinárodný Srbsko – Slovenský projekt: Informačné systémy a ich efektívne využívanie pri riadení dopravy nerastných surovín (2008-2009).
 • Medzinárodný Srbsko – Slovenský projekt: Výskum ekologickej prepravy rudy (2003-2006).

zahraničné pobyty

 • 2019: Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka, Croatia.
 • 2019: Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology, Poland.
 • 2018: Fakulta logistiky a krízového řízení, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic.
 • 2018: Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka, Croatia.
 • 2018: Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology, Poland.
 • 2017: Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of technology, Poland.
 • 2016: Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka, Croatia.
 • 2016: Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb, Croatia.
 • 2016: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia.
 • 2014: ContiTech Conveyor Belt Group, Germany.

významné publikácie

 • 001 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – ŽIVČÁK, Jozef – DOVICA, Miroslav – MIKUŠOVÁ, Nikoleta: Failure analysis of textile rubber conveyor belt damaged by dynamic wear /  – 2013. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 28 (2013), p. 103-114. – ISSN 1350-6307
 • 002 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – STEHLÍKOVÁ, Beáta – KUDELÁS, Ľuboš – MIKUŠOVÁ, Nikoleta: Statistical approach for evaluation of pipe conveyor’s belt contact forces on guide idlers /  – 2013. In: Measurement. Vol. 46, no. 9 (2013), p. 3127-3135. – ISSN 0263-2241 
 • 003 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – STEHLÍKOVÁ, Beáta – MICHALIK, Peter – WEISZER, Michal: A regression model for prediction of pipe conveyor belt contact forces on idler rolls /  – 2013. In: Measurement. Vol. 46, no. 10 (2013), p. 3910-3917. – ISSN 0263-2241
 • 004 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MARASOVÁ, Daniela – GRINČOVÁ, Anna – DOVICA, Miroslav – ŽIVČÁK, Jozef – TÓTH, Teodor – MIKUŠOVÁ, Nikoleta: Failure analysis of belt conveyor damage caused by the falling material. Part 2: Application of computer metrotomography /  – 2013. In: Engineering failure analysis. Vol. 34 (2013), p. 431-442. – ISSN 1350-6307 
 • 005 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MARASOVÁ, Daniela – GRINČOVÁ, Anna – DOVICA, Miroslav – ŽIVČÁK, Jozef – TÓTH, Teodor – MIKUŠOVÁ, Nikoleta: Failure analysis of belt conveyor damage caused by the falling material Part 1: Experimental measurements and regression models/  – 2014. In: Engineering failure analysis. Vol. 36 (2014), p. 30-38. – ISSN 1350-6307 
 • 006 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – STEHLÍKOVÁ, Beáta – MICHALIK, Peter – KOPAS, Melichar: Mathematical models for indirect measurement of contact forces in hexagonal idler housing of pipe conveyor /  – 2014. In: Measurement. Vol. 47, no. 1 (2014), p. 794-803. – ISSN 0263-2241
 • 007 KRÁĽ, Ján ml. – KONEČNÝ, Branislav – KRÁĽ, Ján – MADÁČ, Kamil – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Degradation and chemical change of longlife oils following intensive use in automobile engines /  – 2014. In: Measurement. Vol. 50 (2014), p. 34-42. – ISSN 0263-2241 
 • 008 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – GRINČOVÁ, Anna – DOVICA, Miroslav – TÓTH, Teodor – MIKUŠOVÁ, Nikoleta – TARABA, Vladimír – KELEMEN, Michal: Failure analysis of irreversible changes in the construction of rubber-textile conveyor belt damaged by sharp-edge material impact /  – 2014. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 39 (2014), p. 135-148. – ISSN 1350-6307 
 • 009 FEDORKO, Gabriel – STANOVÁ, Eva – MOLNÁR, Vieroslav – MIKUŠOVÁ, Nikoleta – KMEŤ, Stanislav: Computer modelling and finite element analysis of spiral triangular strands /  – 2014. In: Advances in Engineering Software. Vol. 73, no. 7 (2014), p. 11-21. – ISSN 0141-1195 
 • 010 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – STEHLÍKOVÁ, Beáta – TOMAŠKOVÁ, Marianna – HULÍNOVÁ, Zdenka: Analysis of asymmetrical effect of tension forces in conveyor belt on the idler roll contact forces in the idler housing /  – 2014. In: Measurement. Vol. 52 (2014), p. 22-32. – ISSN 0263-2241 
 • 011 ANDREJIOVÁ, Miriam – GRINČOVÁ, Anna – MARASOVÁ, Daniela – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Using logistic regression in tracing the significance of rubber-textile conveyor belt damage /  – 2014. In: Wear. Vol. 318, no. 1-2 (2014), p. 145-152. – ISSN 0043-1648
 • 012 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – DOVICA, Miroslav – TÓTH, Teodor – KOPAS, Melichar: Analysis of pipe conveyor belt damaged by thermal wear /  – 2014. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 45 (2014), p. 41-48. – ISSN 1350-6307
 • 013 PETERKA, Pavel – KREŠÁK, Jozef – KROPUCH, Stanislav – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – VOJTKO, Marek: Failure analysis of hoisting steel wire rope /  – 2014. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 45 (2014), p. 96 -105. – ISSN 1350-8307
 • 014 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – STEHLÍKOVÁ, Beáta – PAULIKOVÁ, Alena: Influence of tension force asymmetry on distribution of contact forces among the conveyor belt and idler rolls in pipe conveyor during transport of particulate solids /  – 2015. In: Measurement. Vol. 63 (2015), p. 120-127. – ISSN 0263-2241 
 • 015 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – ANDREJIOVÁ, Miriam – GRINČOVÁ, Anna – TOMAŠKOVÁ, Marianna: Analysis of influence of conveyor belt overhang and cranking on pipe conveyor operational characteristics /  – 2015. In: Measurement. Vol. 63 (2015), p. 168-175. – ISSN 0263-2241 
 • 016 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – ANDREJIOVÁ, Miriam – GRINČOVÁ, Anna – KOPAS, Melichar: Monitoring of dependences and ratios of normal contact forces on hexagonal idler housings of the pipe conveyor /  – 2015. In: Measurement. Vol. 64 (2015), p. 168-176. – ISSN 0263-2241 
 • 017 STANOVÁ, Eva – FEDORKO, Gabriel – KMEŤ, Stanislav – MOLNÁR, Vieroslav – FABIAN, Michal: Finite element analysis of spiral strands with different shapes subjected to axial loads /  – 2015. In: Advances in Engineering Software. Vol. 83 (2015), p. 45-58. – ISSN 0965-9978 
 • 018 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – DOVICA, Miroslav – TÓTH, Teodor – FABIANOVÁ, Jana: Failure analysis of irreversible changes in the construction of the damaged rubber hoses /  – 2015. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 58, no. P1 (2015), p. 31-43. – ISSN 1350-6307 
 • 019 KUĽKA, Jozef – MANTIČ, Martin – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Analysis of crane track degradation due to operation /  – 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 59 (2016), p. 384-395. – ISSN 1350-6307 
 • 020 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – STEHLÍKOVÁ, Beáta – MICHALIK, Peter – KOPAS, Melichar: Influence of tension and release in piped conveyor belt on change of normal contact forces in hexagonal idler housing for pipe conveyor loaded with material /  – 2016. In: Measurement. Vol. 84 (2016), p. 21-31. – ISSN 0263-2241 
 • 021 KUĽKA, Jozef – MANTIČ, Martin – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Failure analysis of increased rail wear of 200 tons foundry crane track /  – 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 67 (2016), p. 1-14. – ISSN 1350-6307
 • 022 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – FERKOVÁ, Želmíra – PETERKA, Pavel – KREŠÁK, Jozef – TOMAŠKOVÁ, Marianna: Possibilities of failure analysis for steel cord conveyor belts using knowledge obtained from non-destructive testing of steel ropes /  – 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 67 (2016), p. 33-45. – ISSN 1350-6307
 • 023 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – MIKUŠOVÁ, Nikoleta – KRÁĽ, Ján ml. – FERDYNUS, Mirosˆłav: Energy calculation model of an outgoing conveyor with application of a transfer chute with the damping plate /  – 2016. In: Mechanical Sciences. Vol. 7, no. 2 (2016), p. 167-177. – ISSN 2191-9151
 • 024 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter – DOVICA, Miroslav – TÓTH, Teodor – KELEMENOVÁ, Tatiana: Extension of inner structures of textile rubber conveyor belt – Failure analysis /  – 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 70 (2016), p. 22-30. – ISSN 1350-6307
 • 025 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – ANDREJIOVÁ, Miriam – GRINČOVÁ, Anna – MICHALIK, Peter: Online monitoring of a pipe conveyor. Part 1: Measurement and analysis of selected operational parameters /  – 2016. In: Measurement. Vol. 94 (2016), p. 364–371. – ISSN 0263-2241
 • 026 FUTÁŠ, Peter – PRIBULOVÁ, Alena – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Influence of steel scrap in the charge on the properties of gray cast iron /  – 2017. In: ISIJ International. Vol. 57, no. 2 (2017), p. 374-379. – ISSN 0915-1559 
 • 027 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – ANDREJIOVÁ, Miriam – GRINČOVÁ, Anna – MICHALIK, Peter: Online monitoring of pipe conveyors part 2: Evaluation of selected operational parameters for the design of expert system /  – 2017. In: Measurement. Vol. 104 (2017), p. 1-11. – ISSN 0263-2241 
 • 028 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – KREŠÁK, Jozef – PETERKA, Pavel – FABIANOVÁ, Jana: The influence of corrosion on the life of steel ropes and prediction of their decommissioning /  – 2017. In: Engineering failure analysis. Vol. 74 (2017), p. 119-132. – ISSN 1350-6307
 • 029 GREGA, Robert – KRAJŇÁK, Jozef – ŽUĽOVÁ, Lucia – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Failure analysis of driveshaft of truck body caused by vibrations /  – 2017. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 79 (2017), p. 208-215. – ISSN 1350-6307
 • 030 ŽUĽOVÁ, Lucia – GREGA, Robert – KRAJŇÁK, Jozef – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Optimization of noisiness of mechanical system by using a pneumatic tuner during a failure of piston machine /  – 2017. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 2017, no. 79(2017), p. 845-851. – ISSN 1350-6307
 • 031 KUĽKA, Jozef – MANTIČ, Martin – FALTINOVÁ, Eva – MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel: Failure analysis of the foundry crane to increase its working parameters /  – 2018. In: Engineering Failure Analysis. No. 88 (2018), p. 25-34. – ISSN 1350-6307 
 • 032 VIŇÁŠ, Ján – VRABEĽ, Marek – GREŠ, Miroslav – BREZINA, Jakub – SABADKA, Dušan – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Restoration of worn movable bridge props with use of bronze claddings /  – 2018. In: Materials. Vol. 11, no. 4 (2018), p. 1-13. – ISSN 1996-1944 
 • 033 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – DOVICA, Miroslav – TÓTH, Teodor – FABIANOVÁ, Jana – STROHMANDL, Jan – NERADILOVÁ, Hana – HEGEDÜŠ, Matúš – BELUŠKO, Matúš: Analysis of defects in carcass of rubber–textile conveyor belts using metrotomography /  – 2018. In: Journal of Industrial Textiles. Vol. 47, no. 7 (2018), p. 1812-1829. – ISSN 1528-0837 
 • 034 FEDORKO, Gabriel – LIPTAI, Pavol – MOLNÁR, Vieroslav: Proposal of the methodology for noise sources identification and analysis of continuous transport systems using an acoustic camera /  – 2018. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 83 (2018), p. 30-46. – ISSN 1350-6307
 • 035 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – HONUS, Stanislav – NERADILOVÁ, Hana – KAMPF, Rudolf: The application of simulation model of a milk run to identify the occurrence of failures /  – 2018. In: International Journal of Simulation Modelling = IJSIMM. – Wolkersdorf im Weinviertel (Rakúsko) : DAAAM International Vienna Roč. 17, č. 3 (2018), s. 444-457 [print]. – ISSN 1726-4529
 • 036 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – HONUS, Stanislav – BELUŠKO, Matúš – TOMAŠKOVÁ, Marianna: Influence of selected characteristics on failures of the conveyor belt cover layer material /  – 2018. In: Engineering Failure Analysis. č. 94 (2018), s. 145-156 [print]. – ISSN 1350-6307
 • 037 HONUS, Stanislav – KUMAGAI, Shogo – MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – YOSHIOKA, Toshiaki: Pyrolysis gases produced from individual and mixed PE, PP, PS, PVC, and PET—Part II: Fuel characteristics /  – 2018. In: Fuel : the science and technology of fuel and energy. č. 221 (2018), s. 361-373 [print]. – ISSN 0016-2361
 • 038 HONUS, Stanislav – KUMAGAI, Shogo – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – YOSHIOKA, Toshiaki: Pyrolysis gases produced from individual and mixed PE, PP, PS, PVC, and PET—Part I: Production and physical properties /  – 2018. In: Fuel : the science and technology of fuel and energy. č. 221 (2018), s. 346-360 [print]. – ISSN 0016-2361 
 • 039 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – TUČEK, David – TUČKOVÁ, Zuzana: Proposal and verification of a methodology for the measurement of local muscular load via datalogger /  – 2018. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. – London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control č. 121 (2018), s. 73-82 [print]. – ISSN 0263-2241
 • 040 FUTÁŠ, Peter – PRIBULOVÁ, Alena – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – JUNÁKOVÁ, Andrea – LASKOVSKÝ, Vlastislav: Failure analysis of a railway brake disc with the use of casting process simulation /  – 2019. In: Engineering Failure Analysis. č. 95 (2019), s. 226-238 [print]. – ISSN 1350-6307 
 • 041 HOMIŠIN, Jaroslav – GREGA, Robert – KAŠŠAY, Peter – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Removal of systematic failure of belt conveyor drive by reducing vibrations /  – 2019. In: Engineering Failure Analysis. č. 99 (2019), s. 192-202 [print]. – ISSN 1350-6307
 • 042 BOGDANOVSKÁ, Gabriela – MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel: Failure analysis of condensing units for refrigerators with refrigerant R134a, R404A /  – 2019. In: International Journal of Refrigeration : Revue Internationale du Froid. – Rotterdam (Holandsko) : Elsevier Science, 1978 č. 100 (2019), s. 208-219 [print, online]. – ISSN 0140-7007 
 • 043 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – HONUS, Stanislav – ANDREJIOVÁ, Miriam – GRINČOVÁ, Anna – MICHALIK, Peter: Prediction of contact forces on idler rolls of a pipe conveyor idler housing for the needs of its online monitoring /  – 2019. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. – London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 139 (2019), s. 177-184 [print]. – ISSN 0263-2241 
 • 044 PETRUŠKA, Ondrej – ZAJAC, Jozef – MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – TKÁČ, Jozef: The Effect of the Carbon Fiber Content on the Flexural Strength of Polymer Concrete Testing Samples and the Comparison of Polymer Concrete and U-Shaped Steel Profile Damping /  – 2019. In: Materials. – Basel (Švajčiarsko) : Molecular Diversity Preservation International Roč. 12, č. 12 (2019), s. 1917-1917 [online]. – ISSN 1996-1944
 • 045 STEJSKAL, Tomáš – MELKO, Jaroslav – RJABUŠIN, Adrián – FEDORKO, Gabriel – HATALA, Michal – MOLNÁR, Vieroslav: Specific principles of work area stiffness measurement applied to a modern three-axis milling machine /  – 2019. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – Berlin (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 103, č. 5-8 (2019), s. 2541-2554 [print, online]. – ISSN 0268-3768
 • 046 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – DOVICA, Miroslav – TÓTH, Teodor – ŠOOŠ, Ľubomír – FABIANOVÁ, Jana – PIŇOSOVÁ, Miriama: Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres /  – 2019. In: Engineering Failure Analysis. – Amsterdam (Nemecko) : Elsevier č. 104 (2019), s. 399-408 [print]. – ISSN 1350-6307 
 • 047 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter – DOVICA, Miroslav – KELEMENOVÁ, Tatiana – TÓTH, Teodor: Failure analysis of conveyor belt samples under tensile load /  – 2019. In: Journal of Industrial Textiles = JIT. – Thousand (USA) : SAGE Publications Roč. 48, č. 8 (2019), s. 1364-1383 [print]. – ISSN 1528-0837 
 • 048 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – HOMOLKA, Lubor – MICHALIK, Peter – TUČKOVÁ, Zuzana: Utilisation of measurements to predict the relationship between contact forces on the pipe conveyor idler rollers and the tension force of the conveyor belt /  – 2019. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. – London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 136 (2019), s. 735-744 [print]. – ISSN 0263-2241 
 • 049 MALÁKOVÁ, Silvia – GUZANOVÁ, Anna – DRAGANOVSKÁ, Dagmar – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: A Case Study of Gear Wheel Material and Heat Treat-ment Effect on Gearbox Strength Calculation /  – 2019. In: Journal of Mechanical Science and Technology. Roč. 33, č. 12 (2019), s. 5817-5827 [print]. – ISSN 1738-494X
 • 050 KUĽKA, Jozef – MANTIČ, Martin – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Failure analysis concerning causes of wear for bridge crane rails and wheels /  – 2020. In: Engineering Failure Analysis. – Amsterdam (Nemecko) : Elsevier č. 110 (2020), s. 1-14 [print, online]. – ISSN 1350-6307 
 • 051 MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – HONUS, Stanislav – ANDREJIOVÁ, Miriam – GRINČOVÁ, Anna – MICHALIK, Peter – PALENČÁR, Jakub: Research in placement of measuring sensors on hexagonal idler housing with regard to requirements of pipe conveyor failure analysis /  – 2020. In: Engineering Failure Analysis. – Amsterdam (Nemecko) : Elsevier Roč. 116 (2020), s. [1-13] [print, online]. – ISSN 1350-6307 
 • 052 STEHLÍKOVÁ, Beáta – MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – MICHALIK, Peter – PAULIKOVÁ, Alena: Research about influence of the tension forces, asymmetrical tensioning and filling rate of pipe conveyor belt filled with the material on the contact forces of idler rolls in hexagonal idler housing /  – 2020. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. – London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 156 (2020), s. [1-10] [print]. – ISSN 0263-2241 
 • 053 LABANT, Slavomír – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela – KUZEVIČOVÁ, Žofia – KUZEVIČ, Štefan – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav: Utilization of geodetic methods results in small open-pit mine conditions: A case study from slovakia /  – 2020. In: Minerals. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2011 Roč. 10, č. 6 (2020), s. 1-21 [online]. – ISSN 2075-163X 
 • 054 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – BLAHO, Peter – GAŠPARÍK, Jozef – ZITRICKÝ, Vladislav: Failure Analysis of Cyclic Damage to a Railway Rail – A case study /  – 2020. In: Engineering Failure Analysis. – Amsterdam (Nemecko) : Elsevier Roč. 116 (2020), s. 1-12 [print, online]. – ISSN 1350-6307 
 • 055 FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MIKUŠOVÁ, Nikoleta: The Use of a Simulation Model for High-Runner Strategy Implementation in Warehouse Logistics /  – 2020. In: Sustainability. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 23 (2020), s. [1-17] [online]. – ISSN 2071-1050
 • 056 HRABAL, Martin – TUČEK, David – MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel: Human factor in business process management: modeling competencies of BPM roles /  – 2021. In: Business Process Management Journal. – Bingley (Veľká Británia) : Emerald Group Publishing Roč. 27, č. 1 (2021), s. 275-305 [online]. – ISSN 1463-7154 
 • 057 STROHMANDL, Jan – TOMEK, Miroslav – MOLNÁR, Vieroslav – MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, Júlia – FEDORKO, Gabriel – MALÁKOVÁ, Silvia: Using Travel Times for Optimization Numbers of Medical Rescue Service Points-Case Study from Slovakia /  – 2021. In: Sustainability. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 1 (2021), s. [1-12] [online]. – ISSN 2071-1050

pedagogické aktivity

 • V doterajšej pedagogickej praxi zabezpečoval výučbu na Strojníckej fakulte a Fakulte BERG v 6 + 16 predmetoch s celkovým počtom odučených semestrov 20 + 26.  Konkrétne to boli predmety: Pohony a prevody robotov,  Technická kybernetika, Komponenty a moduly prístrojovej techniky, Počítačové konštruovanie prístrojov, Počítačové konštruovanie a projektovanie I, II, Úpravnícke stroje, Konštrukčné prvky strojov,  ASR v doprave, Konštrukčné prvky dopravných zariadení, Využitie výpočtovej techniky v odbore, Dispečerské riadenie výroby, CATIA – základy projektovania, Projektovanie dopravných systémov, Projektovanie dopravných zariadení, Základy aplikácie PRO/ENGINEER v technickej konštrukcii, 3D PRO/ENGINEER, Počítačové konštruovanie v Autocade, Základy projektovania v CAD, Projektovanie v CAD, Metódy zobrazovania, Semestrálny projekt.
VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV
 • Počítačové modelovanie II.
 • Počítačová podpora inžinierskych činností.