V akademickom roku 2016/2017 sa Katedra Počítačovej podpory Výrobných technológií zapojila po druhýkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Nadácia dlhodobo podporuje akreditované vzdelávanie pre učiteľov s cieľom zavádzať technické aktivity do každodenných vzdelávacích procesov už od materských škôl. Okrem toho každoročne vyhlasuje grantové programy pre stredné odborné školy i univerzity, v ktorých si žiaci a študenti môžu svoje technické vedomosti preveriť aj v praxi. Keďže jednou z kľúčových oblastí podpory si nadácia zvolila technické vzdelávanie, projekt medzi FVT a Strednou Školou Úžitkového Výtvarníctva Košice v roku 2016 podporila. Projekt si kládol za cieľ sprístupniť špičkové vybavenie Fakulty Výrobných  Technológií kreatívnym študentom a umožniť im pracovať s technológiami využívanými pri tvorbe prototypov v praxi. Pre tento zámer sa Moderná škola dizajnu zdala byť ideálnym kandidátom.

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku. Medzi cieľové skupiny patria tradične Ústavy (katedry) a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním.  TUKE sa v novej výzve stala jednou zo šiestich slovenských podporených univerzít kde konkurentmi sú dve katedry STU Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline, Fond na podporu odborného vzdelávania, n.f. Žilina a Technická univerzita vo Zvolene. Nadácia Volkswagen Slovakia ako garant viacerých technických súťaží aj takouto formou motivuje k štúdiu techniky prostredníctvom zdravej konkurencie.

Zámerom projektu zo strany FVT bolo vytvoriť podmienky študentom SUŠ pre tvorbu, návrh a realizáciu nových dizajnových koncepcií pre potreby automobilového priemyslu. Štatutárnym zástupcom projektu je dekan fakulty prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., ktorý dbá na správne smerovanie a plnenie cieľov vyplývajúcich zo vzájomnej spolupráce.

Vzdelávanie počas realizácie tvorivého ateliéru je orientované na praktické aplikovanie nadobudnutých poznatkov, získaných štúdiom a odovzdávaním skúseností kvalifikovaných lektorov zo strany SUŠ a Univerzity. Prevažná časť zadaní je realizovaná formou výskumných dielni v popoludňajších hodinách (1 x týždenne) a v rámci praktických cvičení študentov. Výnimku tvoria občasné prednášky lektorov oboch inštitúcii a exkurzie na partnerské pracoviská. Zámerom  projektu je bližšie oboznámiť študentov a pedagógov s konvenčnými technológiami výroby, ale hlavný dôraz je kladený na progresívne technológie ako priestorová digitalizácia a 3D tlač.

Aj keď študentom ostáva pár týždňov čas na ukončenie tvorivej činnosti práca pedagógov sa nekončí. Za úspešné zvládnutie projektu budú partnerské pracoviská považovať, ak sa podarí implementovať nadobudnuté poznatky z oboru Spätného Inžinierstva do učebných osnov strednej školy, možno aj s priamou orientáciou na automobilový dizajn. Projekt predstavuje ucelený celok prínosov pre vzdelávanie študentov, ako aj pedagógov a hlavne poskytol nové prístupy vo vzťahu k študentom v podobe zavádzania progresívnych technológií do výukového procesu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email