Laboratórium počítačových simulácií a analýz

LABORATORY OF COMPUTER SIMULATIONS AND ANALYZES

Anotácia:

Laboratórium je v rámci svojho zamerania vybavené výpočtovou technikou s orientáciou na realizáciu počítačových simulácií výrobných systémov prostredníctvom aplikačného prostredia Witness. Pre automatizáciu inžinierskych činností v predvýrobných etapách je v laboratóriu k dispozícii komplexný CAD/CAM/CAE systém PTC Creo. Oblasť inžinierskych analýz je zastúpená riešením systému Ansys. K dispozícii je tiež špecializovaný softvérový nástroj pre tvorbu, evidenciu a archiváciu technickej dokumentácie a zároveň pre následné plánovanie a riadenie výroby – systém MONACO. Hardvérové vybavenie laboratória je orientované na aktuálne prostriedky z oblasti IT, na realizáciu počítačových sieti typu LAN, WLAN a VPN.

Softvérové vybavenie:

  • Witness
  • PTC Creo Parametric
  • Ansys
  • MONACO
  • Microsft Visual Studio 2019