Katedra počítačovej podpory výrobných technológií

Fakulta výrobných technoloógií so sídlom v Prešove
NovinkyKontakty

NOVINKY

ICMAE 2018

Vážení kolegovia, mili priatelia! Dovoľte nám, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na:

The 9th International Conference

on Mechanical and Aerospace Engineering

ktorá sa uskutoční 10-13 Júla 2018 v Budapešti. 

viac info: www.icmae.org

OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

Oznamujeme študentom a pracovníkom 

Fakulty výrobných technológií, že

SLÁVNOSTNE OTVORENIE

AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

sa uskutoční

25. septembra 2017 o 13.30 hod. 

v Aule FVT na Štúrovej ul. č. 31.

FVT FEST 2017

Aj tohto roku naštartujeme semester na FVT feste spolu s kapelami: 

CHIKI LIKI TU-A, HRDZA a JOZEFOVEKONE.

KEDY: 26. september 2017 (utorok)

KDE: Areál fakulty (Štúrová 31, Prešov)

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V AR 2017/2018

Prinášamé Vám časový harmonogram štúdia v akademickom roku 2017/2018  

pre študentov dennej formy štúdia.

Začiatok akademickeho roka: 25.09.2017

Slávnostné otvorenie AR (aula Štúrová): 25.9.2017 o 13.30 hod.

Koniec akademického roka: 31.08.2018

Imatrikulácia: 15.11.2017

Hlavné prázdniny 02.07.2018 – 31.08.2018

Pozývame Vás na slávnostnú promóciu

absolventov bakalárskeho štúdia

Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

30. júna 2017 (piatok)

PROJEKTY

Projekt rozvíjať technikou

V tomto akademickom roku 2016/2017 sa Katedra Počítačovej podpory Výrobných technológií zapojila po druhýkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia.

Nadácia dlhodobo podporuje akreditované vzdelávanie pre učiteľov s cieľom zavádzať technické aktivity do každodenných vzdelávacích procesov už od materských škôl. Okrem toho každoročne vyhlasuje grantové programy pre stredné odborné školy i univerzity, v ktorých si žiaci a študenti môžu svoje technické vedomosti preveriť aj v praxi. Keďže jednou z kľúčových oblastí podpory si nadácia zvolila technické vzdelávanie, projekt medzi FVT a Strednou Školou Úžitkového Výtvarníctva Košice v roku 2016 podporila.

PERSONALNÉ OBSADENIE

VEDENIE KATEDRY

ODBORNÍ ASISTENTI

PROFESORI

VEDECKÍ PRACOVNÍCI

DOCENTI

INTERNÍ DOKTORANDI

KONTAKTY