Katedra počítačovej podpory vyrobných technológií

Fakulta výrobných technoloógií so sídlom v Prešove NovinkyKontakty

NOVINKY

Pozývame Vás na slávnostnú promóciu

absolventov bakalárskeho štúdia

Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

30. júna 2017 (piatok)

PROJEKTY

Projekt rozvíjať technikou

V tomto akademickom roku 2016/2017 sa Katedra Počítačovej podpory Výrobných technológií zapojila po druhýkrát do projektu Rozvíjať Technik(o)u ktorý financuje Nadácia Volkswagen Slovakia.

Nadácia dlhodobo podporuje akreditované vzdelávanie pre učiteľov s cieľom zavádzať technické aktivity do každodenných vzdelávacích procesov už od materských škôl. Okrem toho každoročne vyhlasuje grantové programy pre stredné odborné školy i univerzity, v ktorých si žiaci a študenti môžu svoje technické vedomosti preveriť aj v praxi. Keďže jednou z kľúčových oblastí podpory si nadácia zvolila technické vzdelávanie, projekt medzi FVT a Strednou Školou Úžitkového Výtvarníctva Košice v roku 2016 podporila.

PERSONALNÉ OBSADENIE

VEDENIE KATEDRY

ODBORNÍ ASISTENTI

PROFESORI

VEDECKÍ PRACOVNÍCI

DOCENTI

INTERNÍ DOKTORANDI

KONTAKTY